Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. - Dz.U.1995.123.595 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.123.595

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 października 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, z 1992 r. Nr 20, poz. 79 i z 1994 r. Nr 31, poz. 112) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej może kwaterować zatrudnionych pracowników w hotelach pracowniczych, a w przypadku braku miejsc w hotelach pracowniczych - w kwaterach prywatnych.

2. Pracownicy, których miejsce zamieszkania uniemożliwia codzienne dojazdy do pracy, zajmujący lokale, o których mowa w ust. 1, ponoszą opłaty za zakwaterowanie w wysokości nie mniejszej niż 1/3 pełnych kosztów miejsca hotelowego lub miejsca w kwaterze prywatnej.

3. Pozostałą część kosztów pokrywa zakład pracy w formie zapłaty za usługi świadczącemu usługi hotelarskie."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 maja 1995 r.