Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.67.335

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 12 grudnia 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 i z 1961 r. Nr 32, poz. 160) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy (Dz. U. Nr 16, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zatrudnienie młodocianego, który nie może przedstawić świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, jest dopuszczalne, jeżeli młodociany przedstawi świadectwo ukończenia co najmniej 5 klas szkoły podstawowej wraz z wydanym na podstawie odrębnych przepisów zaświadczeniem właściwego organu administracji szkolnej, zezwalającym na podjęcie zatrudnienia.",

2) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W razie rozwiązania umowy o naukę rzemiosła bez winy ucznia, właściwy cech rzemieślniczy obowiązany jest udzielić uczniowi pomocy w zatrudnieniu go w innym zakładzie rzemieślniczym, w którym mógłby kontynuować naukę rzemiosła.",

3) w § 22 ust. 1 wyrazy "od 600 zł do 800 zł" zastępuje się wyrazami "od 700 do 800 zł",
4) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na wniosek ucznia wykonującego obowiązek dokształcania zakład pracy powinien udzielić uczniowi urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych."

5) w § 26 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) posiadają uprawnienia do samoistnego prowadzenia rzemiosła oraz długoletnią praktykę w danym rzemiośle, jeżeli właściwa izba rzemieślnicza wyrazi zgodę na szkolenie uczniów.",

6) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ormian administracji przemysłowej prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej może, na wniosek izby rzemieślniczej lub właściwego organu inspekcji pracy, pozbawić prawa szkolenia uczniów na czas określony lub na stałe rzemieślnika skazanego wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub przeciw moralności publicznej albo który dopuścił się ciężkiego uchybienia obowiązkom względem swych uczniów."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem jednego miesiąca od daty ogłoszenia.