Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.378

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Na podstawie art. 86 ust. 15 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 221, poz. 1744 oraz z 2011 r. Nr 115, poz. 668) w § 9 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w celu wykonywania zadań związanych z uczestniczeniem w ćwiczeniu lub szkoleniu na terenie poligonu lub w innym miejscu, w którym odbywają się szkolenia lub ćwiczenia poligonowe - 100%,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.