Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.25.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 lipca 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Na podstawie art. 68 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193 i z 1988 r. Nr 20, poz. 135) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym (Dz. U. Nr 34, poz. 302, z 1972 r. Nr 38, poz. 250, z 1975 r. Nr 46, poz. 252 i z 1985 r. Nr 35, poz. 166) kwoty "200, 300, 500, 700, 1.000, 1.500 i 2.000 zł" zastępuje się kwotami: "500, 700, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 i 3.000 zł".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.