Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1500

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Na podstawie art. 151 ust. 7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050 i Nr 126, poz. 1382 i 1384) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1010) § 5 załącznika otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W skład Urzędu Nadzoru wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

3) Departament Prawny,

4) Departament Ekonomiki i Finansów."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.