Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.508

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 116) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy zastępców dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego oraz samodzielnych stanowisk.";

2)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady Instytutu, zwanej dalej "Radą", wchodzi 12 członków powoływanych spośród osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy lub doświadczeniem w zakresie spraw międzynarodowych.",

b)
dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

6. Głosowania są jawne, o ile Rada nie postanowi inaczej.

7. Dyrektor Instytutu bierze udział w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, na zaproszenie Rady.";

3)
uchyla się § 4;
4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Instytutu wchodzą:

1) komórki organizacyjne:

a) Akademia,

b) Biuro Badań i Analiz,

c) Biuro Informacji Publicznej,

d) Biuro Finansowo-Administracyjne,

e) Biblioteka,

f) Wydawnictwo;

2) samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, a także liczbę oraz zakres zadań samodzielnych stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa Dyrektor Instytutu w regulaminie organizacyjnym.".

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia minister właściwy do spraw zagranicznych powoła pozostałych członków Rady na okres trwania bieżącej kadencji Rady.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.