Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.140.1577

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 128, poz. 1414) w § 8 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) Sekretariat Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,

6b) Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 8 pkt 6b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.