Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. - Dz.U.2004.152.1601 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.152.1601

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, poz. 517 oraz z 2002 r. Nr 231, poz. 1950) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Głównego Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prezydialny,

2) Departament Prawny,

3) Departament Orzecznictwa,

4) Departament Infrastruktury i Rejestrów,

5) Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych,

6) Departament Kontroli Administracji Terenowej,

7) Departament Inspekcji Budowlanej,

8) Departament Wyrobów Budowlanych,

9) Biuro Budżetu i Finansów,

10) Biuro Obsługi Urzędu,

11) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,

12) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.