Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1625

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 16 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 1017 oraz z 2011 r. Nr 220, poz. 1307) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Test wiedzy i test umiejętności oraz dołączoną do nich dokumentację niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, zwane dalej "pakietem egzaminacyjnym", opracowuje WSPol, z wykorzystaniem opracowanych przez szkoły policyjne propozycji pytań do testu wiedzy oraz propozycji zadań, z których składa się test umiejętności.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).