Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1494

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. poz. 623) w załączniku tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Tabela nr 1

Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu1)

W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 litraW opakowaniach o pojemności nie mniejszej niż 0,23 litra i nie większej niż 0,25 litraW opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 litra, ale nie mniejszej niż 0,20 litraW opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 litra
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej1,32 zł/litr2,40 zł/litr2,45 zł/litr-
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi-3,28 zł/litr3,50 zł/litr-
Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, bez dodatków smakowych lub z dodatkami smakowymi3,68 zł/litr3,68 zł/litr3,68 zł/litr3,68 zł/litr

1) W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość przez 1,030.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.