Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.81.536

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 306 otrzymuje brzmienie:
"306Narkotyki naturalne i syntetyczne: wszystkie substancje zamieszczone w tabelach I i II Konwencji w sprawie leków narkotycznych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on 30 March 1961."
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) lp. 108 otrzymuje brzmienie:
"108I/2054-Hydroksypropyloamino-3-nitrofenol (*)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

(nr CAS 92952-81-3, nr EINECS 406-305-9)

4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol (*)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

(CAS No 92952-81-3, EINECS No 406-305-9)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 2,6%a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,6% w przeliczeniu na wolną zasadę

a), b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie";
b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
b) lp. 110 otrzymuje brzmienie:
"110I/1961-[(2'-metoksyetylo)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroksyetylo)amino]benzen (*)

HC Blue nr 11

(nr CAS 23920-15-2, nr EINECS 459-980-7)

1-[(2'-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]

benzene (*)

HC Blue No 11

(CAS No 23920-15-2, EINECS No 459-980-7)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów2%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów";

substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

c) lp. 115 otrzymuje brzmienie:
"115I/2003-[[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-2-nitrofenylo]amino] propan-1-ol (*)

HC Violet nr 2

(nr CAS 104226-19-9, nr EINECS 410-910-3)

1-Propanol,3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino] (*)

HC Violet No 2

(CAS No 104226-19-9, EINECS No 410-910-3)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów2%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierajacych azotynów

Może powodować reakcję alergiczną";
d) lp. 118 otrzymuje brzmienie:
"118I/2024,4'-[1,3-propanodiylbis(oksy)]bisbenzeno-1,3-diamina i jej sól tetrachlorowodorkowa (*)

1,3-Bis-(2,4-diaminofenoksy)propan (nr CAS 81892-72-0, nr EINECS 278-022-7)

4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt (*)

1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy) propane

(CAS No 81892-72-0, EINECS No 278-022-7)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,2% jako wolna zasada (1,8% jako tetrachlorowodorek) a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,2% jako wolna zasada (1,8% jako tetrachlorowodorek) a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

a), b) Może powodować reakcję alergiczną";

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
e) lp. 123 otrzymuje brzmienie:
"123I/1971,5-Di-(β-hydroksyetyloamino) -2-nitro-4-chlorobenzen (*)

HC Yellow nr 10

(nr CAS 109023-83-8, nr EINECS 416-940-3)

1,5-Di-(β-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene (*)

HC Yellow No 10

(CAS No 109023-83-8, EINECS No 416-940-3)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,1%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów";

f) lp. 127 otrzymuje brzmienie:
"127I/1983-Metyloamino-4-nitrofenoksyetanol (*)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

(nr CAS 59820-63-2, nr EINECS 261-940-7)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (*)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

(CAS No 59820-63-2, EINECS No 261-940-7)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,15%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów";

g) lp. 144 otrzymuje brzmienie:
"144I/1992,2'-[[4-[(2-hydroksyetylo)amino]-3-nitrofenylo]imino]bisetanol (*)

HC Blue No 2

(nr CAS 33229-34-4, nr EINECS 251-410-3)

2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol (*)

HC Blue No 2

(CAS No 33229-34-4, EINECS No 251-410-3)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów2,8%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Może powodować reakcję alergiczną";
h) lp. 152 otrzymuje brzmienie:
"152II/552-Chloro-6-etyloamino-4-nitrofenol (nr CAS 131657-78-8) i jego sole

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No 131657-78-8) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów3%Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %31.12.2010";
i) dodaje się lp. 152a w brzmieniu:
"152aI/2012-Chloro-6-etyloamino-4-nitrofenol (*)

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

(nr CAS 131657-78-8, nr EINECS 411-440-1)

Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro- (*)

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

(CAS No 131657-78-8, EINECS No 411-440-1)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów3%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Może powodować reakcję alergiczną";
j) lp. 155 otrzymuje brzmienie:
"155I/1945-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu (*)

Acid Red 33

(nr CAS 3567-66-6, nr EINECS 222-656-9)

Cl 17200

Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (*)

Acid Red 33

(CAS No 3567-66-6, EINECS No 222-656-9)

Cl 17200

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,5%";
k) dodaje się lp. 245-252 w brzmieniu:
"245I/1895-hydroksy-1-{4-sulfofenylo)-4-(4-sulfofenyloazo)pirazolo-3-karboksylan trisodu i jego lak glinu (*)

Acid Yellow 23

(nr CAS 1934-21-0, nr EINECS 217-699-5)

Acid Yellow 23 Aluminum lake

(nr CAS 12225-21-7, nr EINECS 235-428-9)

Cl 19140

Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake (*)

Acid Yellow 23

(CAS No 1934-21-0, EINECS No 217-699-5)

Acid Yellow 23 Aluminum lake

(CAS No 12225-21-7,

EINECS No 235-428-9)

Cl 19140

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli i tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,5%
246I/190N-etylo-N-[4-[[4-[etylo[(3-sulfofenylo)metylo]amino]fenylo][2-sulfofenylo)metyleno] -2,5-cykloheksadien-1-ylideno]-3-sulfo-benzenometanoaminy, sól wewnętrzna, sól disodusubstancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,5%
i jego sole amonu i glinu (*)

Acid Blue 9

(nr CAS 3844-45-9,

nr EINECS 223-339-8)

Acid Blue 9 Ammonium salt

(nr CAS 2650-18-2, nr EINECS 220-168-0)

Acid Blue 9 Aluminum lake

(nr CAS 68921-42-6, nr EINECS 272-939-6)

Cl 42090 Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl][2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (*)

Acid Blue 9

(CAS No 3844-45-9, EINECS No 223-339-8)

Acid Blue 9 Ammonium salt (CAS No 2650-18-2, EINECS No 220-168-0)

Acid Blue 9 Aluminum lake (CAS No 68921-42-6,

EINECS No 272-939-6)

Cl 42090

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

247I/1916-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfoniano-m-tolilo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodu (*)

Curry Red

(nr CAS 25956-17-6, nr EINECS 247-368-0)

Cl 16035

Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl) azo]naphthalene-2-sulphonate

(*)

Curry Red

(CAS No 25956-17-6

EINECS No 247-368-0)

Cl 16035

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,4%
248I/1921-(1-naftyloazo)-2-hydroksynaftaleno-4',6,8-trisulfonian trisodu i jego lak glinu (*)

Acid Red 18

(nr CAS 2611-82-7, nr EINECS 220-036-2)

Acid Red 18 Aluminum lake

(nr CAS 12227-64-4, nr EINECS 235-438-3)

Cl 16255

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (*)

Acid Red 18

(CAS No 2611-82-7, EINECS No 220-036-2)

Acid Red 18 Aluminum lake

(CAS No 12227-64-4, EINECS No 235-438-3)

Cl 16255

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,5%
249I/193Wodoro3,6-bis(dietyloamino)-9-(2,4-disulfonianofenylo)ksantylium, sól sodu (*)

Acid Red 52

(nr CAS 3520-42-1, nr EINECS 222-529-8)

Cl 45100

Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium,

sodium

salt(*)

Acid Red 52

(CAS No 3520-42-1, EINECS No 222-529-8)

Cl 45100

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb)0,6%a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie
b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
250I/1951-amino-4-(cykloheksyloamino) -9,10-dihydro-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian sodu (*)

Acid Blue 62

(nr CAS 4368-56-3, nr EINECS 224-460-9)

Cl 62045

Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (*)

Acid Blue 62

(CAS No 4368-56-3, EINECS No 224-460-9)

Cl 62045

(*)dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów0,5%- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

251I/203chlorowodorek 6-metoksy-N2-metylo-2,3-pirydynodiaminy i sól dichlorowodorkowa (*)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

(nr CAS 90817-34-8 (HCl))

(nr CAS 83732-72-3 (2HCl))

(nr EINECS 280-622-9 (2HCl))

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt (*)

6-Methoxy-2-methylamino-3- aminopyridine HCl

(CAS No 90817-34-8 (HCl))

(CAS No 83732-72-3 (2HCl))

(EINECS No 280-622-9 (2HCl))

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

a) substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb)0,68% jako wolna zasada

(1,0% jako dichlorowodorek)

a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,68 % obliczonych jako wolna zasada

(1,0 % jako dichlorowodorek)

dla a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

dla a) i b)

Może powodować reakcję alergiczną

b) substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
252I/2042,3-dihydro-1H-indolo-5,6-diol i jego sól bromowodorkowa (*)

Dihydroxyindoline

CAS 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt (*)

Dihydroxyindoline

(CAS No 29539-03-5)

Dihydroxyindoline HBr

(CAS No 138937-28-7, EINECS No 421-170-6)

(*) dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tej substancji do farbowania włosów, chyba że jest to zabronione na mocy załącznika nr 1 do rozporządzenia

the free base and salts of this hair colouring ingredient, unless prohibited under attachment 1, are permitted for use

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów2%Może powodować reakcję alergiczną".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2010 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 98 z 17.04.2009, str. 31).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 898 i Nr 222, poz. 1772.