Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434, z 2011 r. Nr 97, poz. 563 oraz z 2012 r. poz. 879) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dobrostan zwierząt, określonym w ust. 16-18 pkt C załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009, jest określona w załączniku nr 3c do rozporządzenia.";

2) po załączniku nr 3b do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3c do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

ZAŁĄCZNIK

LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE DOBROSTAN ZWIERZĄT

Tabela I
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 16 pkt C załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009RODZAJ NARUSZENIAZASIĘG1)DOTKLIWOŚĆ2)TRWAŁOŚĆ3)
12345
Rolnik utrzymuje cielęta powyżej 8. tygodnia życia w pojedynczych boksach, z wyjątkiem cieląt utrzymywanych z ich matkami w okresie ssania oraz przypadków, o których mowa w art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz § 14. ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).1. Stwierdzono, że cielęta powyżej 8. tygodnia życia są utrzymywane w pojedynczych boksach.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, spełniających warunki, o których mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.2.1 Stwierdzono, że wymiary kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, są mniejsze niż określone w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

2.2 Stwierdzono, że ściany kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, z wyłączeniem kojca, w którym utrzymuje się chore cielęta, są wykonane w sposób uniemożliwiający cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny.3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia kojców, w których cielęta są utrzymywane grupowo, spełniających warunki, o których mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3. Stwierdzono, że powierzchnia kojca, w którym cielęta są utrzymywane grupowo, jest mniejsza niż określona w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenia tych pomieszczeń i sprzętu używanego przy utrzymywaniu cieląt wykonanych z materiałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.4. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są wykonane z materiałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, wykonanej w sposób określony w przepisach prawa budowlanego.5. Stwierdzono, że instalacja elektryczna w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, nie jest wykonana w sposób określony w przepisach prawa budowlanego.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, obiegu powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza i stężenia gazów (CO2; H2S; NH3) na poziomie nieszkodliwym dla cieląt.6. Stwierdzono, na podstawie stanu zdrowia cieląt, że w pomieszczeniach, w których utrzymuje się te cielęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza lub stężenie gazów (CO2; H2S; NH3) są utrzymywane na poziomie szkodliwym dla cieląt.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie sprawdza co najmniej raz dziennie wyposażenia pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, i sprzętu używanego przy utrzymywaniu cieląt oraz nie usuwa niezwłocznie wykrytych usterek.7. Stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki nie są niezwłocznie usuwane.3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik, który wyposażył pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji, nie połączył tego systemu z systemem:

1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony z systemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

8. Stwierdzono w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, że mechaniczny lub automatyczny system wentylacji nie został połączony z systemem:

1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony z systemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia cielętom w pomieszczeniach, w których są utrzymywane, dostępu do światła naturalnego lub nie zapewnia oświetlenia tych pomieszczeń przystosowanym dla cieląt światłem sztucznym (co najmniej między godziną 900 a 1700).9. Stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, cielęta te nie mają dostępu do światła naturalnego lub pomieszczenia te nie są oświetlone przystosowanym dla cieląt światłem sztucznym (co najmniej między godziną 900 a 1700).3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia wyposażenia pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych w nich cieląt o każdej porze.10. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, nie są wyposażone w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych w nich cieląt o każdej porze.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie dogląda co najmniej:

1) raz dziennie cieląt utrzymywanych w systemie otwartym;

2) dwa razy dziennie cieląt utrzymywanych w pomieszczeniach.

11. Stwierdzono, że cielęta nie są doglądane co najmniej:

1) raz dziennie w przypadku cieląt utrzymywanych w systemie otwartym;

2) dwa razy dziennie w przypadku cieląt utrzymywanych w pomieszczeniach.

3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik:

1) nie otoczył opieką chorych lub rannych cieląt;

2) nie uzyskał niezwłocznie porady lekarza weterynarii dla każdego z cieląt, w przypadku gdy jego opieka nie przyniosła rezultatów;

3) nie odizolował, w razie potrzeby, chorych lub rannych cieląt lub

4) nie utrzymywał cieląt na ściółce, w przypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia.

12. Stwierdzono, że:

1) chore lub ranne cielęta nie zostały otoczone opieką;

2) nie została uzyskana niezwłocznie porada lekarza weterynarii dla każdego z cieląt, w przypadku gdy opieka rolnika nie przyniosła rezultatów;

3) chore lub ranne cielęta nie zostały, w razie potrzeby, odizolowane lub

4) cielęta nie były utrzymywane na ściółce, w przypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia.

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie utrzymuje cieląt w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania i leżenia.13. Stwierdzono, że cielęta są utrzymywane w warunkach niezapewniających im swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik utrzymuje cielęta na uwięzi, a w przypadku cieląt utrzymywanych grupowo - utrzymuje je na uwięzi poza porą karmienia lub w czasie jej trwania dłużej niż godzinę.14. Stwierdzono, że cielęta są utrzymywane na uwięzi, a w przypadku cieląt utrzymywanych grupowo - są utrzymywane na uwięzi poza porą karmienia lub w czasie jej trwania dłużej niż godzinę.3 pkt5 pkt3 pkt

5 pkt

Rolnik, karmiąc cielęta na uwięzi utrzymywane grupowo, zastosował uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które zmusiły cielę do przebywania w nienaturalnej pozycji, spowodowały zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć lub rolnik nie sprawdzał regularnie tych uwięzi tak, aby były wygodnie dopasowane.15. Stwierdzono, że podczas karmienia na uwięzi cieląt utrzymywanych grupowo zastosowano uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które zmusiły cielę do przebywania w nienaturalnej pozycji, spowodowały zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć, lub nie sprawdzano regularnie tych uwięzi tak, aby były wygodnie dopasowane.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia czyszczenia i odkażania pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, oraz czyszczenia i odkażania wyposażenia tych pomieszczeń oraz sprzętu używanego przy utrzymywaniu cieląt.16. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są czyszczone i odkażane.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia:

1) usuwania odchodów cieląt oraz niezjedzonych resztek paszy z pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni;

2) zabezpieczenia pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, przed muchami i gryzoniami.

17.1 Stwierdzono, że odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy nie są usuwane z pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni.3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

17.2 Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, nie są zabezpieczone przed muchami i gryzoniami.3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, podłogi twardej, równej, stabilnej oraz o gładkiej i nieśliskiej powierzchni.18. Stwierdzono, że podłoga w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, nie jest twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia nie jest gładka i nieśliska.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia cielętom wygodnego, czystego i odwodnionego miejsca do leżenia.19. Stwierdzono, że miejsce do leżenia dla cieląt nie jest

wygodne, czyste i odwodnione.

3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik utrzymuje cielęta, które nie ukończyły 2. tygodnia życia, w pomieszczeniach bez ściółki.20. Stwierdzono, że cielęta, które nie ukończyły 2. tygodnia życia, są utrzymywane w pomieszczeniach bez ściółki.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik karmi cielęta paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.21. Stwierdzono, że cielęta są karmione paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie stosuje w żywieniu cieląt paszy zawierającej taką ilość żelaza, która zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej 4,5 milimola/litr.22. Stwierdzono, że w żywieniu cieląt nie jest stosowana pasza zawierająca taką ilość żelaza, która zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej

4,5 milimola/litr.

3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie stosuje w żywieniu cieląt powyżej 2. tygodnia życia paszy zawierającej pasze włókniste i nie zwiększa dawki tych pasz od 50 do 250 g dziennie dla cieląt od 8. do 20. tygodnia życia.23. Stwierdzono, że cielęta powyżej 2. tygodnia życia nie mają zapewnionej paszy zawierającej pasze włókniste, a dla cieląt od 8. do 20. tygodnia życia nie jest zwiększana dawka tych pasz od 50 do 250 g dziennie.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik założył cielętom kagańce.24. Stwierdzono, że cielęta mają założone kagańce.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie karmi cieląt co najmniej dwa razy dziennie.25. Stwierdzono, że cielęta nie są karmione co najmniej dwa razy dziennie.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik, w przypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie żywi się ich do woli lub z elektronicznych stacji odpasowych, nie zapewnia każdemu cielęciu dostępu do paszy w tym samym czasie.26. Stwierdzono, w przypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie żywi się ich do woli lub z elektronicznych stacji odpasowych, że nie każde cielę miało dostęp do paszy w tym samym czasie.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnił cielętom powyżej 2. tygodnia życia dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody lub nie zapewnił możliwości zaspokajania pragnienia przez picie innych płynów. Rolnik nie zapewnił cielętom podczas upałów stałego dostępu do świeżej wody lub nie zapewnił stałego dostępu do świeżej wody chorym cielętom.27. Stwierdzono, że cielęta powyżej 2. tygodnia życia nie miały dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody lub nie miały możliwości zaspokajania pragnienia przez picie innych płynów, lub nie miały stałego dostępu do świeżej wody podczas upałów, lub chore cielęta nie miały stałego dostępu do świeżej wody.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie umieszcza wyposażenia i sprzętu przeznaczonych do karmienia i pojenia cieląt w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody.28. Stwierdzono, że wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia cieląt nie są umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody.3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia cielętom otrzymywania pokarmu matki niezwłocznie po urodzeniu, nie później jednak niż przed upływem 6 godzin od urodzenia.29. Stwierdzono, że cielęta nie otrzymały pokarmu matki niezwłocznie po urodzeniu i nie później niż przed upływem 6 godzin od urodzenia.3 pkt5 pkt5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr 1-29:

1) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego;

2) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1 - 3 pkt - w gospodarstwie utrzymuje się cielęta powyżej 8. tygodnia życia w pojedynczych boksach;

2) 2.1:

a) 3 pkt - wymiary kojca są mniejsze niż określone w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, nie ogranicza to jednak swobody ruchu i nie powoduje trudności z odpoczynkiem, wstawaniem i kładzeniem się cieląt oraz z dostępem osób obsługujących cielęta,

b) 5 pkt - wymiary kojca są mniejsze niż określone w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, co ogranicza swobodę ruchu lub powoduje otarcia, trudności z odpoczynkiem, wstawaniem, kładzeniem się cieląt lub z dostępem osób obsługujących cielęta;

3) 2.2:

a) 1 pkt - ściany kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, wykonane są w taki sposób, że uniemożliwiają cielętom kontakt fizyczny,

b) 3 pkt - ściany kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, wykonane są w taki sposób, że uniemożliwiają cielętom kontakt fizyczny i wzrokowy;

4) 3:

a) 3 pkt - powierzchnia kojca jest mniejsza niż określona w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, nie ogranicza to jednak swobody ruchu i nie powoduje trudności z odpoczynkiem, wstawaniem i kładzeniem się cieląt oraz z dostępem osób obsługujących cielęta,

b) 5 pkt - powierzchnia kojca jest mniejsza niż określona w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, co ogranicza swobodę ruchu lub powoduje otarcia, trudności z odpoczynkiem, wstawaniem, kładzeniem się cieląt lub z dostępem osób obsługujących cielęta;

5) 4:

a) 3 pkt - pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt są wykonane z materiałów trudnych do czyszczenia i odkażania,

b) 5 pkt - pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt są wykonane z materiałów, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia lub mogą powodować u nich urazy ciała;

6) 5 - 3 pkt - instalacja elektryczna nie jest wykonana w sposób określony w przepisach prawa budowlanego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia cieląt;

7) 6:

a) 3 pkt - obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, wpływają niekorzystnie na stan zdrowia cieląt, co objawia się w szczególności zaczerwienieniem spojówek, przegrzaniem lub wychłodzeniem,

b) 5 pkt - obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, spowodowały pogorszenie stanu zdrowia cieląt lub stężenie gazów w tych pomieszczeniach przekroczyło poziom szkodliwy dla ich zdrowia;

8) 7:

a) 1 pkt - wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie i stwierdzone usterki nie są usuwane niezwłocznie, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia cieląt,

b) 3 pkt - wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie i stwierdzone usterki nie są usuwane niezwłocznie, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia cieląt;

9) 8:

a) 1 pkt - mechaniczny lub automatyczny system wentylacji w pomieszczeniu, w którym są utrzymywane cielęta, został połączony z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, jednak ten system nie był testowany regularnie, co mogło spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia cieląt,

b) 3 pkt - mechaniczny lub automatyczny system wentylacji w pomieszczeniu, w którym są utrzymywane cielęta, nie został połączony z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia i życia cieląt;

10) 9:

a) 3 pkt - cielęta są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego, a natężenie oświetlenia sztucznego odpowiadającego oświetleniu naturalnemu jest nieprzystosowane dla cieląt, w szczególności pomieszczenia nie są oświetlone w godzinach od 900 do 1700 lub są oświetlone w wymiarze mniejszym niż ośmiogodzinny,

b) 5 pkt - cielęta są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego i nie zapewniono oświetlenia sztucznego w godzinach od 900 do 1700;

11) 10:

a) 3 pkt - stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, jest niewystarczające lub niesprawne, co utrudnia kontrolę pomieszczeń oraz doglądanie cieląt,

b) 5 pkt - stwierdzono brak stałego i przenośnego oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta;

12) 11, 14, 24, 25, 27, 29 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;

13) 12:

a) 3 pkt - nie odizolowano od reszty stada rannych lub chorych cieląt i w zależności od stanu zdrowia nie zapewniono tym cielętom odpowiednich warunków, w szczególności ściółki,

b) 5 pkt - nie otoczono rannych lub chorych cieląt należytą opieką, a gdy opieka nie przyniosła rezultatów, nie została uzyskana niezwłocznie porada lekarza weterynarii;

14) 13 - 3 pkt - nie zapewniono cielętom swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia;

15) 15:

a) 3 pkt - podczas karmienia cieląt utrzymywano je na uwięzi, nie kontrolując jej dopasowania, co nie zapewniło im możliwości niezbędnego ruchu,

b) 5 pkt - podczas karmienia cieląt zastosowano uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które spowodowały u nich zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć;

16) 16:

a) 3 pkt - pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, ich wyposażenie i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt są czyszczone i odkażane nieregularnie,

b) 5 pkt - pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, ich wyposażenie i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są czyszczone i odkażane;

17) 17.1:

a) 1 pkt - odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy są nieregularnie usuwane z pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, jednak nie spowodowało to wydzielania się nieprzyjemnych woni,

b) 3 pkt - odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy nie są usuwane z pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, co powoduje wydzielanie się nieprzyjemnych woni;

18) 17.2:

a) 1 pkt - stwierdzono brak zabezpieczeń przed muchami i gryzoniami,

b) 3 pkt - stwierdzono gryzonie lub ich odchody lub znaczne ilości much;

19) 18:

a) 3 pkt - podłoga w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, jest niestabilna i śliska, co może spowodować zagrożenie dla zdrowia cieląt,

b) 5 pkt - w podłodze w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, stwierdzono ubytki, które spowodowały kontuzje lub zranienia u cieląt;

20) 19 - 3 pkt - miejsce do leżenia dla cieląt jest brudne, mokre lub niewygodne;

21) 20:

a) 3 pkt - cielęta do ukończenia 2. tygodnia życia są utrzymywane w pomieszczeniach bez ściółki, co może spowodować zagrożenie dla ich zdrowia,

b) 5 pkt - cielęta do ukończenia 2. tygodnia życia są utrzymywane w pomieszczeniach bez ściółki, co spowodowało u nich zmiany chorobowe, w szczególności schorzenia narządów ruchu;

22) 21-23:

a) 3 pkt - stwierdzona niezgodność nie spowodowała zagrożenia dla zdrowia cieląt,

b) 5 pkt - stwierdzona niezgodność spowodowała zagrożenie dla zdrowia cieląt;

23) 26 - 3 pkt - nie zapewniono każdemu cielęciu dostępu do paszy w tym samym czasie;

24) 28:

a) 1 pkt - nie umieszczono wyposażenia i sprzętu przeznaczonego do karmienia i pojenia cieląt w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody,

b) 3 pkt - wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia cieląt umieszczono w taki sposób, że pasza lub woda zostały zanieczyszczone.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1-8, 10-15 i 17-29:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna;

2) 9:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna - cielęta przebywały w ciemności przez dłuższy czas, co spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe u tych cieląt, w szczególności zaburzenia wzroku lub ślepotę;

3) 16:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna - brak czyszczenia i odkażania pomieszczeń, w których przebywały cielęta, spowodował zmiany chorobowe u tych cieląt.

Tabela II

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 17 pkt C załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009RODZAJ NARUSZENIAZASIĘG1)DOTKLIWOŚĆ2)TRWAŁOŚĆ3)
12345
Rolnik nie zapewnia, w przypadku grupowego utrzymywania knurów, warchlaków, tuczników, knurków, loszek hodowlanych, loch i loszek po kryciu, tym zwierzętom odpowiedniej powierzchni kojca, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.1. Stwierdzono, że w przypadku grupowego utrzymywania knurów, warchlaków, tuczników, knurków, loszek hodowlanych, loch i loszek po kryciu, powierzchnia kojca jest niezgodna z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia, w przypadku grupowego utrzymywania świń na betonowej podłodze szczelinowej, otworów i beleczek w podłodze o szerokości spełniającej warunki, o których mowa w § 25 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.2. Stwierdzono, że w przypadku grupowego utrzymywania świń na betonowej podłodze szczelinowej, szerokość otworów i beleczek w tej podłodze nie spełnia warunków, o których mowa w § 25 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik utrzymuje lochy i loszki na uwięzi.3. Stwierdzono, że lochy i loszki są utrzymywane na uwięzi.3 pkt5 pkt3 pkt

5 pkt

Rolnik nie utrzymuje, w stadach powyżej 9 sztuk loch, grupowo loch i loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, a długość każdego z boków kojca nie spełnia warunków, o których mowa w § 24 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.4. Stwierdzono, że lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, w stadach powyżej 9 sztuk loch, nie są utrzymywane grupowo, a długość każdego z boków kojca nie spełnia warunków, o których mowa w § 24 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3 pkt3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia świniom stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.5. Stwierdzono, że świnie nie mają stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie karmi świń co najmniej raz dziennie, a jeżeli utrzymuje świnie grupowo - nie zapewnia im dostępu do paszy w tym samym czasie.6.1 Stwierdzono, że świnie nie są karmione co najmniej raz dziennie.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

6.2 Stwierdzono, że świnie utrzymywane grupowo nie mają dostępu do paszy w tym samym czasie.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia lochom w okresie między odsadzeniem prosiąt a okresem okołoporodowym i loszkom wystarczającej ilości pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysokowłóknistego.7. Stwierdzono, że lochy w okresie między odsadzeniem prosiąt a okresem okołoporodowym i loszki nie mają zapewnionej wystarczającej ilości pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysokowłóknistego.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie oddzielił czasowo od grupy i nie utrzymywał pojedynczo świń chorych, zranionych, wykazujących agresję lub atakowanych przez inne świnie.8. Stwierdzono, że świnie chore, zranione, wykazujące agresję lub atakowane przez inne świnie nie zostały oddzielone czasowo od grupy i nie były utrzymywane pojedynczo.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie utrzymuje świń w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania i leżenia.9. Stwierdzono, że świnie nie są utrzymywane w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania i leżenia.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik naraża świnie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane, na hałas stały lub wywoływany nagle, a natężenie tego hałasu przekracza 85 dB.10. Stwierdzono, że świnie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane, są narażone na hałas stały lub wywoływany nagle, a natężenie tego hałasu przekracza 85 dB.3 pkt3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, oświetlenia co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem naturalnym lub sztucznym o natężeniu co najmniej 40 luksów.11. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane świnie, nie są oświetlone co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem naturalnym lub sztucznym o natężeniu co najmniej 40 luksów.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia pomieszczeń dla świń, zbudowanych w sposób umożliwiający utrzymywanie świń w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.12.1 Stwierdzono, że świnie są utrzymywane w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia oraz powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia.3 pkt3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

12.2 Stwierdzono, że świnie są utrzymywane w warunkach uniemożliwiających im kontakt wzrokowy z innymi świniami.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, podłogi twardej, równej, stabilnej oraz o gładkiej i nieśliskiej powierzchni.13. Stwierdzono, że podłoga w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, nie jest twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia nie jest gładka i nieśliska.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnił świniom powyżej 2. tygodnia życia stałego dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody.14. Stwierdzono, że świnie powyżej 2. tygodnia życia nie mają zapewnionego stałego dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Wykonano zabiegi:

1) redukcji kłów u prosiąt i knurów,

2) obcięcia części ogona świń,

3) kastracji samców świń,

- bez uwzględnienia warunków, o których mowa w § 23 ust. 2-6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, lub dokonano kolczykowania nosa u świń utrzymywanych w pomieszczeniach.

15. Stwierdzono, że wykonano:

1) redukcję kłów u prosiąt i knurów,

2) obcięcie części ogona świń,

3) kastrację samców świń,

- bez uwzględnienia warunków, o których mowa w § 23 ust. 2-6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, lub dokonano kolczykowania nosa u świń utrzymywanych w pomieszczeniach.

3 pkt3 pkt

5 pkt

5 pkt
Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji zostały wykonane na świniach przez osoby nieposiadające kwalifikacji.16. Stwierdzono, że zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji zostały wykonane na świniach przez osoby nieposiadające kwalifikacji.3 pkt5 pkt3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia kojca, w którym knury są utrzymywane pojedynczo, o powierzchni co najmniej 6 m2, a gdy krycie odbywa się w kojcu - co najmniej 10 m2.17. Stwierdzono, że powierzchnia kojca, w którym knury są utrzymywane pojedynczo, wynosi mniej niż 6 m2, a gdy krycie odbywa się w kojcu - mniej niż 10 m2.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie podjął, w przypadku utrzymywania loch, loszek, warchlaków i świń grupowo, działań minimalizujących agresję i zapobiegających walkom świń, w szczególności tych, o których mowa w § 19 ust. 4 i § 21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.18. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch, loszek, warchlaków i świń grupowo, nie zostały podjęte działania minimalizujące agresję i zapobiegające walkom świń, w szczególności te, o których mowa w § 19 ust. 4 i § 21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia prośnym lochom i loszkom, umieszczonym w kojcach do proszenia, zabiegów przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom, jeżeli jest to konieczne.19. Stwierdzono, że prośne lochy i loszki umieszczone w kojcach do proszenia nie były poddane, jeżeli było to konieczne, zabiegom przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom.3 pkt3 pkt3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zaopatrzył kojca, w którym są utrzymywane lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, w materiał umożliwiający budowę gniazda.20. Stwierdzono, że kojec, w którym są utrzymywane lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, nie został zaopatrzony w materiał umożliwiający budowę gniazda.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia powierzchni kojca do proszenia umożliwiającej proszenie naturalne lub nie zapewnia osobie obsługującej świnie dostępu do świni.21. Stwierdzono, że powierzchnia kojca do proszenia uniemożliwia proszenie naturalne lub osoba obsługująca świnie nie ma zapewnionego dostępu do świni.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia w przypadku utrzymywania loch z prosiętami:

1) kojca wyposażonego w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę;

2) wydzielenia w kojcu części podłogi wystarczającej, aby prosięta mogły odpoczywać wspólnie w tym samym czasie, trwałej albo pokrytej matą, albo wyściełanej słomą lub innym odpowiednim materiałem.

22.1 Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch z prosiętami kojec nie jest wyposażony w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

22.2 Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch z prosiętami w kojcu nie jest wydzielona część podłogi wystarczająca, aby prosięta mogły odpoczywać wspólnie w tym samym czasie, trwała albo pokryta matą, albo wyściełana słomą lub innym odpowiednim materiałem.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia prosiętom swobodnego dostępu do karmiącej lochy.23. Stwierdzono, że prosięta nie mają zapewnionego swobodnego dostępu do karmiącej lochy.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewniał prosiętom, co najmniej do 28. dnia od dnia ich urodzenia, aby przebywały z lochą, z wyłączeniem przypadku, gdy wystąpiło zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia.

Prosięta zostały odsadzone z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, nie wcześniej niż w 21. dniu od dnia ich urodzenia, jednak po odsadzeniu nie zostały umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których są utrzymywane lochy.

24.1 Stwierdzono, że prosięta zostały odsadzone przed upływem 28. dnia od dnia ich urodzenia, a nie było to spowodowane wystąpieniem zagrożenia zdrowia lochy lub prosięcia.3 pkt5 pkt3 pkt

5 pkt

24.2 Stwierdzono, że prosięta zostały odsadzone z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, wcześniej niż w 21. dniu od dnia ich urodzenia albo zostały odsadzone z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia nie wcześniej niż w 21. dniu od dnia ich urodzenia i nie zostały umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których są utrzymywane lochy.3 pkt3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik, w przypadku utrzymywania warchlaków i świń grupowo, nie połączył w grupę warchlaków i świń o zbliżonym wieku przed upływem tygodnia od odsadzenia.25. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania warchlaków i świń grupowo, nie zostały one połączone w grupę warchlaków i świń o zbliżonym wieku przed upływem tygodnia od odsadzenia.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik podał świniom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii.26. Stwierdzono, że świniom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały podane przez rolnika produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr 1-26:

1) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego;

2) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 3 pkt - powierzchnia kojca jest niezgodna z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, nie ogranicza to jednak swobody ruchu i nie powoduje trudności z odpoczynkiem, wstawaniem i kładzeniem się świń oraz z dostępem osób obsługujących świnie,

b) 5 pkt - powierzchnia kojca jest niezgodna z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, co ogranicza swobodę ruchu lub powoduje otarcia, trudności z odpoczynkiem, wstawaniem, kładzeniem się świń lub z dostępem osób obsługujących świnie;

2) 2:

a) 3 pkt - szerokość otworów w betonowej podłodze szczelinowej jest większa albo szerokość beleczki jest mniejsza niż określona w § 25 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,

b) 5 pkt - szerokość otworów w betonowej podłodze szczelinowej jest większa oraz szerokość beleczki jest mniejsza niż określona w § 25 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

3) 3, 6.1, 14, 16 i 24.1 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;

4) 4:

a) 3 pkt - loch i loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, w stadach powyżej 9 sztuk loch, nie utrzymuje się grupowo,

b) 5 pkt - loch i loszek od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, w stadach powyżej 9 sztuk loch, nie utrzymuje się grupowo, a długość każdego z boków kojca nie spełnia warunków, o których mowa w § 24 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

5) 5:

a) 3 pkt - świnie nie mają stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, jednak nie wystąpiły u nich objawy agresji lub okaleczenia u innych świń,

b) 5 pkt - świnie mają stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, jednak o jakości, która wywarła szkodliwy wpływ na zdrowie świń, lub świnie nie mają stałego dostępu do takich materiałów i przedmiotów i wystąpiły u nich objawy agresji lub okaleczenia u innych świń;

6) 6.2 - 3 pkt - nie zapewniono każdemu zwierzęciu dostępu do paszy w tym samym czasie;

7) 7 - 3 pkt - stwierdzona niezgodność spowodowała obniżenie dobrostanu loch i loszek, w szczególności stwierdzono stałe uczucie głodu lub stereotypię;

8) 8:

a) 3 pkt - nie oddzielono czasowo od grupy i nie utrzymywano pojedynczo świń wykazujących agresję lub atakowanych przez inne świnie,

b) 5 pkt - nie oddzielono czasowo od grupy i nie utrzymywano pojedynczo zranionych lub chorych świń;

9) 9 - 3 pkt - nie zapewniono świniom swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia;

10) 10:

a) 3 pkt - świnie są narażone na hałas o natężeniu od 85 dB do 95 dB,

b) 5 pkt - świnie są narażone na hałas o natężeniu powyżej 95 dB;

11) 11:

a) 3 pkt - świnie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego, a oświetlenie sztuczne jest nieprzystosowane dla nich, w szczególności stwierdzono nieprawidłową wartość natężenia światła w pomieszczeniach,

b) 5 pkt - świnie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego i nie zapewniono oświetlenia sztucznego co najmniej przez 8 godzin dziennie;

12) 12.1:

a) 3 pkt - świnie są utrzymywane w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia oraz powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia, co mogło spowodować zagrożenie dla ich zdrowia,

b) 5 pkt - świnie są utrzymywane w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia oraz powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia, co spowodowało zagrożenie dla ich zdrowia;

13) 12.2 - 3 pkt - świnie są utrzymywane w warunkach uniemożliwiających im kontakt wzrokowy z innymi świniami;

14) 13:

a) 3 pkt - podłoga w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest niestabilna i śliska, co może spowodować zagrożenie dla zdrowia świń,

b) 5 pkt - podłoga w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest niestabilna i śliska lub w podłodze stwierdzono ubytki, które spowodowały kontuzje lub zranienia u świń;

15) 15:

a) 3 pkt - świnie utrzymywane w pomieszczeniach poddano zabiegowi kolczykowania nosa,

b) 5 pkt - redukcji kłów u prosiąt i knurów lub obcięcia części ogona świń, lub kastracji samców świń dokonano z naruszeniem wymagań określonych w § 23 ust. 2-6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

16) 17:

a) 3 pkt - powierzchnia kojca, w którym knury są utrzymywane pojedynczo, jest mniejsza niż 6 m2, a gdy krycie odbywa się w kojcu - mniejsza niż 10 m2, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia świń,

b) 5 pkt - powierzchnia kojca, w którym knury są utrzymywane pojedynczo, jest mniejsza niż 6 m2, a gdy krycie odbywa się w kojcu - mniejsza niż 10 m2, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia świń;

17) 18:

a) 3 pkt - nie podjęto działań minimalizujących agresję i zapobiegających walkom świń, polegających na stałym dostępie do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie,

b) 5 pkt - nie podjęto działań minimalizujących agresję i zapobiegających walkom świń, polegających na czasowym oddzieleniu od grupy chorych, zranionych loch, loszek, warchlaków i świń utrzymywanych grupowo;

18) 19 - 3 pkt - prośnym lochom i loszkom umieszczonym w kojcach do proszenia nie zapewniono, jeżeli było to konieczne, zabiegów przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom;

19) 20 - 3 pkt - kojca, w którym są utrzymywane lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, nie zaopatrzono w materiał umożliwiający budowę gniazda;

20) 21:

a) 3 pkt - powierzchnia kojca do proszenia uniemożliwiała proszenie naturalne lub osoba obsługująca świnie nie miała dostępu do świni, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia świni,

b) 5 pkt - powierzchnia kojca do proszenia uniemożliwiała proszenie naturalne lub osoba obsługująca świnie nie miała dostępu do świni, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia świni;

21) 22.1:

a) 3 pkt - w przypadku utrzymywania loch z prosiętami kojec nie jest wyposażony w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia prosiąt,

b) 5 pkt - w przypadku utrzymywania loch z prosiętami kojec nie jest wyposażony w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę, co spowodowało zagrożenie dla życia prosiąt;

22) 22.2:

a) 3 pkt - w kojcu, w przypadku utrzymywania loch z prosiętami, nie wydzielono części podłogi zapewniającej prosiętom wspólny odpoczynek w tym samym czasie,

b) 5 pkt - w kojcu, w przypadku utrzymywania loch z prosiętami, nie wydzielono części podłogi trwałej albo pokrytej matą, albo wyściełanej słomą lub innym odpowiednim materiałem, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia prosiąt;

23) 23:

a) 3 pkt - nie zapewniono prosiętom swobodnego dostępu do karmiącej lochy, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia prosiąt,

b) 5 pkt - nie zapewniono prosiętom swobodnego dostępu do karmiącej lochy, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia prosiąt;

24) 24.2:

a) 3 pkt - odsadzono prosięta z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, do siedmiu dni wcześniej, a po odsadzeniu nie zostały umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których są utrzymywane lochy, co mogło doprowadzić do chorób lub śmierci prosiąt,

b) 5 pkt - odsadzono prosięta z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, do siedmiu dni wcześniej, a po odsadzeniu nie zostały umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których są utrzymywane lochy, co spowodowało choroby lub śmierć prosiąt;

25) 25 - 3 pkt - nie połączono w grupę warchlaków i świń o zbliżonym wieku przed upływem tygodnia od odsadzenia w przypadku utrzymywania warchlaków i świń grupowo;

26) 26:

a) 3 pkt - świniom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały podane przez rolnika produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia ludzi,

b) 5 pkt - świniom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały podane przez rolnika produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia ludzi.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1-10 i 12-26:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna;

2) 11:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna - świnie przebywały w ciemności przez dłuższy czas, co spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe u tych świń, w szczególności zaburzenia wzroku lub ślepotę.

Tabela III

NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 18 pkt C załącznika II

do rozporządzenia nr 73/2009

RODZAJ NARUSZENIAZASIĘG1)DOTKLIWOŚĆ2)TRWAŁOŚĆ3)
12345
Nie dotyczy gospodarstw utrzymujących mniej niż 100 sztuk indyków, gęsi i kaczek
Zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby osób lub osoby te nie posiadają odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji zawodowych.1.1 Stwierdzono, że zwierzęta są pod opieką niewystarczającej liczby osób.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1.2 Stwierdzono, że zwierzęta są pod opieką osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji zawodowych.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie dogląda zwierząt gospodarskich co najmniej raz dziennie.2. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie nie są doglądane co najmniej raz dziennie.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia wyposażenia pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze.3. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie są wyposażone w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik:

1) nie otoczył opieką chorych lub rannych zwierząt gospodarskich;

2) nie zasięgnął niezwłocznie porady lekarza weterynarii, w przypadku gdy jego opieka nie przyniosła rezultatów;

3) nie odizolował, w razie potrzeby, chorych lub rannych zwierząt gospodarskich;

4) nie utrzymywał zwierząt gospodarskich na ściółce, w przypadku gdy wymagał tego stan ich zdrowia.

4. Stwierdzono, że:

1) chore lub ranne zwierzęta gospodarskie nie były otoczone opieką;

2) nie zasięgnięto niezwłocznie porady lekarza weterynarii, w przypadku gdy opieka rolnika nie przyniosła rezultatów;

3) chore lub ranne zwierzęta gospodarskie nie zostały w razie potrzeby odizolowane lub

4) zwierzęta gospodarskie nie były utrzymywane na ściółce, w przypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia.

3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik, który utrzymuje zwierzęta gospodarskie, nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.5. Stwierdzono, że dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt nie była przechowywana przez okres 3 lat przez rolnika, który utrzymuje zwierzęta gospodarskie.3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie utrzymuje zwierząt gospodarskich w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania i leżenia.6. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w warunkach niezapewniających im swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wyposażenia tych pomieszczeń i sprzętu używanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich wykonanych z materiałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.7. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wyposażenie tych pomieszczeń i sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są wykonane z materiałów szkodliwych dla ich zdrowia oraz nienadających się do czyszczenia i odkażania.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik nie zapewnia zwierzętom gospodarskim warunków nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień.8. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia lub powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia.3 pkt3 pkt

5 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia w pomieszczeniach, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, obiegu powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza i stężenia gazów (CO2; H2S; NH3) na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.9. Stwierdzono, na podstawie stanu zdrowia zwierząt gospodarskich, że w pomieszczeniach, w których są utrzymywane te zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza lub stężenie gazów (CO2; H2S; NH3) są na poziomie szkodliwym dla zwierząt.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia oświetlenia pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, światłem sztucznym przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, a także nie zapewnia odpowiedniej przerwy od tego oświetlenia lub nie zapewnia dostępu światła naturalnego.10. Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie są oświetlone światłem sztucznym przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, a także nie zapewniono odpowiedniej przerwy od tego oświetlenia lub nie zapewniono dostępu światła naturalnego.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym w systemie otwartym, możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi.11. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie, utrzymywane w systemie otwartym, nie mają zapewnionej możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie sprawdza co najmniej raz dziennie wyposażenia pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, i sprzętu używanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz nie usuwa niezwłocznie wykrytych usterek.12. Stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, i sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki nie są niezwłocznie usuwane.3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik, który wyposażył pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji, nie połączył tego systemu z systemem:

1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony z systemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

13. Stwierdzono w pomieszczeniu, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, że mechaniczny lub automatyczny system wentylacji nie został połączony z systemem:

1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony z systemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

Rolnik karmi zwierzęta gospodarskie paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego lub w taki sposób i taką paszą, która spowodowała urazy i uszkodzenia ciała lub inne cierpienia.14. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są karmione paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego lub w taki sposób i taką paszą, która spowodowała urazy i uszkodzenia ciała lub inne cierpienia.3 pkt3 pkt

5 pkt

1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnia zwierzętom gospodarskim dostępu do paszy z częstotliwością, o której mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej oraz § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778).15. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie nie mają dostępu do paszy z częstotliwością, o której mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej oraz § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie zapewnił zwierzętom gospodarskim dostępu do odpowiedniej ilości wody lub w inny sposób nie zaspokoił ich zapotrzebowania na płyny.16. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie nie miały dostępu do odpowiedniej ilości wody lub nie miały możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na płyny w inny sposób.3 pkt5 pkt1 pkt

3 pkt

5 pkt

Rolnik nie umieszcza wyposażenia i sprzętu przeznaczonych do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy i wody.17.1 Stwierdzono, że wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich nie są umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody.3 pkt1 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

17.2 Stwierdzono, że wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich nie są umieszczone w taki sposób, aby ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy i wody.3 pkt3 pkt1 pkt

3 pkt

Rolnik okaleczał zwierzęta, w tym zadawał albo świadomie dopuszczał do zadawania bólu lub cierpień, o których mowa w art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt 1, 1a, 4, 7, 8, 12 i 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.18. Stwierdzono, że rolnik okaleczył zwierzęta, w tym zadawał albo świadomie dopuszczał do zadawania bólu lub cierpień, o których mowa w art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt 1, 1a, 4, 7, 8, 12 i 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.3 pkt5 pkt3 pkt

5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr 1-18:

1) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego;

2) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1.1:

a) 3 pkt - zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby osób, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt,

b) 5 pkt - zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby osób, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt;

2) 1.2:

a) 3 pkt - zwierzęta gospodarskie są pod opieką osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji zawodowych, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt,

b) 5 pkt - zwierzęta gospodarskie są pod opieką osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji zawodowych, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt;

3) 2, 15, 16 i 18 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;

4) 3:

a) 3 pkt - stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, jest niewystarczające, co utrudnia kontrolę pomieszczeń oraz doglądanie tych zwierząt,

b) 5 pkt - stwierdzono brak stałego lub przenośnego oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie;

5) 4:

a) 3 pkt - nie odizolowano od reszty stada rannych lub chorych zwierząt gospodarskich lub w zależności od stanu zdrowia nie zapewniono tym zwierzętom odpowiednich warunków, w szczególności ściółki,

b) 5 pkt - nie otoczono rannych lub chorych zwierząt gospodarskich należytą opieką, a gdy opieka nie przyniosła rezultatów, nie została zasięgnięta niezwłocznie porada lekarza weterynarii;

6) 5:

a) 3 pkt - dokumentacja niekompletna,

b) 5 pkt - brak dokumentacji;

7) 6 - 3 pkt - nie zapewniono zwierzętom gospodarskim swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia;

8) 7:

a) 3 pkt - pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, ich wyposażenie i sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są wykonane z materiałów nienadających się do czyszczenia i odkażania,

b) 5 pkt - pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, ich wyposażenie i sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są wykonane z materiałów, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia lub mogą powodować u nich urazy ciała;

9) 8:

a) 3 pkt - stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia, co mogło spowodować zagrożenie dla tych zwierząt,

b) 5 pkt - stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w warunkach powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienie;

10) 9:

a) 3 pkt - obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wpływają niekorzystnie na ich zdrowie, co objawia się w szczególności zaczerwienieniem spojówek, przegrzaniem lub wychłodzeniem,

b) 5 pkt - obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, spowodowały pogorszenie stanu ich zdrowia lub stężenie gazów w tych pomieszczeniach przekroczyło poziom szkodliwy dla ich zdrowia;

11) 10:

a) 3 pkt - zwierzęta gospodarskie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego, a oświetlenie sztuczne jest nieprzystosowane dla tych zwierząt,

b) 5 pkt - zwierzęta gospodarskie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego i nie zapewniono oświetlenia sztucznego;

12) 11:

a) 3 pkt - zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym w systemie otwartym, nie zapewniono możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zwierząt,

b) 5 pkt - zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym w systemie otwartym, nie zapewniono możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, co spowodowało zagrożenie dla zwierząt;

13) 12:

a) 1 pkt - wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie i stwierdzone usterki nie są usuwane niezwłocznie, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt,

b) 3 pkt - wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie i stwierdzone usterki nie są usuwane niezwłocznie, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt;

14) 13:

a) 1 pkt - mechaniczny lub automatyczny system wentylacji w pomieszczeniu, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, został połączony z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, jednak ten system nie był testowany regularnie, co mogło spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt,

b) 3 pkt - mechaniczny lub automatyczny system wentylacji w pomieszczeniu, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie został połączony z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt;

15) 14:

a) 3 pkt - stwierdzona niezgodność nie spowodowała zagrożenia dla zdrowia zwierząt gospodarskich,

b) 5 pkt - stwierdzona niezgodność spowodowała zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich;

16) 17.1:

a) 1 pkt - nie umieszczono wyposażenia i sprzętu przeznaczonego do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody,

b) 3 pkt - wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich umieszczono w taki sposób, że pasza lub woda zostały zanieczyszczone;

17) 17.2 - 3 pkt - nie umieszczono wyposażenia i sprzętu przeznaczonego do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy i wody.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1-9 i 11-18:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna;

2) 10:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna - zwierzęta przebywały w ciemności przez dłuższy czas, co spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe u tych zwierząt, w szczególności zaburzenia wzroku lub ślepotę.