§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.216.1376

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2008 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091 oraz z 2005 r. Nr 247, poz. 2096) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:

1) Komendant Główny Policji - policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - policjantom pełniącym służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

4) komendant szkoły policyjnej - policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej.";

2)
w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:

1) nazwy województwa, na którego terenie zlokalizowana jest jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych, którym w legitymacjach wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej, której komendant wydaje policjantowi legitymację;

2) wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta, nadanego w elektronicznym systemie kadrowym Policji;

4) numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;

5) odpowiedniego wpisu w obszarze czytania maszynowego MRZ (Machine Readable Zone) oraz napisu POLICJA.

2. Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.";

4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do wkładki do legitymacji służbowej stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2.";

5)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.