Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.92.418

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 lipca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 37 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 203) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisu § 7 nie stosuje się, jeżeli strażak lub uprawniony członek rodziny zmarłego strażaka posiadają uprawnienia do zaopatrzenia emerytalnego według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.