Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.92.459

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.

Na podstawie art. 48 § 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 23, poz. 166, z 1989 r. Nr 73, poz. 436, z 1991 r. Nr 113, poz. 491 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie ławników w sądach wojskowych (Dz. U. Nr 28, poz. 202) skreśla się § 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.