Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 14 sierpnia 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej (Dz. U. Nr 34, poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Przez wymaganą w rozporządzeniu do uzyskania poszczególnych stopni praktykę pływania rozumie się praktykę nabytą na statkach polskich.

2. W przypadkach szczególnych praktyka pływania nabyta na statkach obcych może być zaliczona do praktyki wymaganej do uzyskania:

1) stopnia oficerskiego - za zgodą Ministra Żeglugi,

2) stopnia marynarskiego - za zgodą dyrektora urzędu morskiego.";

2) dodaje się § 44a w brzmieniu:

"§ 44a. 1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żeglugi dyrektor urzędu morskiego może - na czas niezbędny do przeholowania statku bez własnego napędu o pojemności powyżej 1.000 BRT - uzależnić zajmowanie stanowisk oficerskich w służbie pokładowej na takim statku od posiadania kwalifikacji zawodowych wyższych niż wymagane w rozporządzeniu.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie, jeżeli statek ma być holowany w granicach żeglugi portowej i na wodach osłoniętych."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.