Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz. U. Nr 117, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) nie być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego jako osoba, wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub w stowarzyszeniu,

4) nie być odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków.";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Adwokat, radca prawny, biegły rewident i osoba posiadająca licencję syndyka są zwolnieni od obowiązku wykazywania kwalifikacji, o których mowa w § 1 pkt 1.";

3) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) adres do korespondencji oraz numer telefonu,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 1514.