Zm.: rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.28.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 listopada 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.

Na podstawie art. 493 § 2 Kodeksu postępowania karnego z 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 z późniejszymi zmianami) w związku z art. III pkt 1 przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 97) oraz na podstawie art. 571 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) zarządza się, co następuje:
W § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich (Dz. U. Nr 18, poz. 107) zastępuje się odpowiednio kwotę "50 zł" kwotą "100 zł", kwotę "70 zł" kwotą "140 zł", a kwotę "500 zł" kwotą "800 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1981 r.