Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.23.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 6 ust. 6 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 79, poz. 401) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 lit. f) po wyrazie "wojennymi" dodaje się wyrazy "lub wojskowymi",
2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Książki zdrowia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą ważność najpóźniej z dniem 31 grudnia 1995 r."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.