Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)
z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) nauk ścisłych i inżynierskich - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5-7, a w odniesieniu do instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy - również parametr określony w ust. 1 pkt 8;

3) nauk o życiu - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a w odniesieniu do instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy - również parametr określony w ust. 1 pkt 8;";

2) w załączniku nr 1:
a) w ust. 3 w pkt 2 objaśnienia otrzymują brzmienie:

"Wykaz publikacji w czasopismach naukowych zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i liczbę autorów niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę czasopisma naukowego, tytuł publikacji, język publikacji, rok wydania, tom, numery stron. Wykaz zawiera również imiona i nazwisko autora lub autorów publikacji niebędących pracownikami jednostki naukowej, jeżeli taka publikacja została zgłoszona do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia. W wykazie, o którym mowa w pkt 1 lit. d, należy podać objętość publikacji w arkuszach wydawniczych.

Wykaz monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów monografii naukowej będących pracownikami jednostki naukowej i liczbę autorów niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę wydawcy, tytuł monografii naukowej, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, objętość w arkuszach wydawniczych oraz imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii naukowej wieloautorskiej będącego pracownikiem jednostki naukowej. Wykaz zawiera również imiona i nazwisko autora lub autorów monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych niebędących pracownikami jednostki naukowej, jeżeli taka monografia naukowa lub rozdział w monografii naukowej został zgłoszony do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zgodnie z § 15 ust. 7 rozporządzenia.",

b) w ust. 4:
w pkt 1 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy wynalazku będących pracownikami jednostki naukowej, numer patentu, datę jego udzielenia, nazwę wynalazku, informację, czy wynalazek został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.",

- w pkt 2 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy wynalazku będących pracownikami jednostki naukowej, numer patentu, datę jego udzielenia, nazwę podmiotu, któremu udzielono patentu na wynalazek, nazwę wynalazku, informację, czy wynalazek został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.",

w pkt 3 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy będących pracownikami jednostki naukowej, numer prawa ochronnego, datę jego udzielenia, nazwę prawa ochronnego, informację, czy wzór został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.",

w pkt 4 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: nazwę przysługujących praw autorskich, imiona i nazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, informację o wykorzystaniu utworu - nazwę podmiotu, rok.",

w pkt 5 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, numer zgłoszenia, datę zgłoszenia, nazwę wynalazku.",

w pkt 6 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, numer zgłoszenia, kraj zgłoszenia, datę zgłoszenia, nazwę wynalazku.",

w pkt 7 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów odmiany rośliny, będących pracownikami jednostki naukowej, nazwę rośliny, nazwę odmiany, rok uzyskania praw, jednostkę przyznającą prawo do odmiany rośliny.",

c) w ust. 5:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych), dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria filmu pełnometrażowego lub zdjęcia do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii - zrealizowane lub rozpowszechniane w Polsce

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

2) autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych), dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria filmu pełnometrażowego lub zdjęcia do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii - zrealizowane lub rozpowszechniane za granicą

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 3 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 4 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 5 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 6 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

- w pkt 7 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 8 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 9 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 10 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 11 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 12 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 13 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

w pkt 14 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.",

d) w ust. 8 w pkt 4 zdanie pierwsze objaśnienia otrzymuje brzmienie:

"Wykazy zawierają: numer projektu, tytuł projektu, imiona i nazwisko kierownika projektu, środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej, datę zawarcia umowy, termin zakończenia realizacji projektu, nazwę instytucji finansującej, nazwę programu, w ramach którego projekt jest finansowany.",

e) w ust. 9:
w pkt 1 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę organizacji, funkcję pełnioną w okresie objętym ankietą (z wyróżnieniem funkcji przewodniczącego), rok wyboru.",

w pkt 2 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę czasopisma naukowego, współczynnik wpływu Impact Factor (IF), nazwę bazy, w której jest umieszczone czasopismo naukowe (JCR, ERIH), pełnioną funkcję, w tym redaktora naczelnego, rok wyboru.",

w pkt 3 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę czasopisma naukowego, pozycję w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, pełnioną funkcję, w tym redaktora naczelnego, rok wyboru.",

w pkt 4 objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę zespołu eksperckiego, nazwę instytucji powołującej, opis zadań ekspertów - do 250 znaków.",

f) w ust. 19 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Dotyczy instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, o zakresie działalności należącym do grupy nauk ścisłych i inżynierskich lub grupy nauk o życiu.";

3) w załączniku nr 5:
a) w części I:
w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa parametruLiczba punktów
1Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), zwanego dalej "rozporządzeniem" - punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia - punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia - punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia
RAZEM
w ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa parametruLiczba punktów
1Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i rozpowszechnianego za granicą - 25 pkt
2Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i rozpowszechnianego w Polsce - 12 pkt
3Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych za granicą - 12 pkt
4Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych w Polsce - 6 pkt
5Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna za granicą - 20 pkt
6Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna w Polsce - 10 pkt
7Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego za granicą - 4 pkt
8Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego w Polsce - 2 pkt
RAZEM
b) w części III:
w ust. 12 tytuł ustępu otrzymuje brzmienie:

"Sprzedaż wyników badań naukowych lub prac rozwojowych",

- w ust. 13 tytuł ustępu i tabela otrzymują brzmienie:

"Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych - dotyczy tylko instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092)

Nazwa parametruLiczba punktów
Uzyskane i potwierdzone przez inne podmioty przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej – 1 pkt za każde 500 tys. zł przychodu podmiotu z tego tytułu

";

4) w załączniku nr 6:
a) w części I w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa parametruLiczba punktów
1Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), zwanego dalej "rozporządzeniem" - punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia - punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia - punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia
RAZEM
b) w części III w ust. 12 tytuł ustępu i tabela otrzymują brzmienie:

"12. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych - dotyczy tylko instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092)

Nazwa parametruLiczba punktów
Uzyskane i potwierdzone przez inne podmioty przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej – 1 pkt za każde 500 tys. zł przychodu podmiotu z tego tytułu

";

5) w załączniku nr 7 w części I w ust. 3 w tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa parametruLiczba punktów
1Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych), dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii - 12 pkt w przypadku zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce, 25 pkt w przypadku zrealizowania lub rozpowszechnienia za granicą
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).