Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na... - Dz.U.2004.66.615 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.66.615

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 29 marca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

Na podstawie art. 15 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) po § 79 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a

Dofinansowywanie projektów celowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

§ 79a. 1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych na podstawie uchwały zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny projektów celowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych dofinansowuje projekty celowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach Działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, zwanego dalej "SPO-WKP".

2. Dofinansowanie projektów celowych (pomoc publiczna), o których mowa w ust. 1, może być udzielone wyłącznie na:

1) badania przemysłowe, mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług, stanowiące część badań stosowanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy,

2) badania przedkonkurencyjne, dotyczące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie, stanowiące część prac rozwojowych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy; badania te nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych w produktach, liniach produkcyjnych, procesach produkcyjnych, istniejących usługach i innych prowadzonych działaniach, nawet jeśli te zmiany stanowią ulepszenie.

3. Kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania projektów celowych są koszty:

1) wynagradzania osób zatrudnionych wyłącznie przy realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych,

2) aparatury naukowo-badawczej i innego sprzętu, gruntów i budynków używanych wyłącznie i w sposób ciągły do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych,

3) ekspertyz, opinii oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich i wykorzystywanych wyłącznie do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych,

4) zużycia materiałów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezpośrednio przy prowadzeniu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych.

§ 79b. 1. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych sporządza się według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP.

2. Wniosek może złożyć:

1) przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z jednostką naukową,

2) konsorcjum naukowe,

3) jednostka naukowa wykonująca specjalistyczne badania dla przedsiębiorców.

3. Wnioski składa się w Komitecie w ciągu całego roku.

§ 79c. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych rozpatruje się, uwzględniając kryteria określone w § 69, a ponadto:

1) doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności obejmującej zadania realizowane przy udziale środków publicznych,

2) realizowanie innego projektu w ramach innych programów operacyjnych,

3) wpływ przewidywanego zastosowania wyników projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki,

4) zastosowanie w projekcie nowych technologii,

5) wpływ projektu na tworzenie nowych miejsc pracy,

6) udział środków własnych w realizacji projektu,

7) wpływ przewidywanych wyników projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego,

8) wpływ przewidywanych wyników projektu na ochronę środowiska,

9) wpływ projektu na możliwość utworzenia konsorcjum naukowego, w tym centrów zaawansowanych technologii oraz sieci naukowych,

10) wpływ przewidywanych wyników projektu na zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 79d. 1. Wysokość dofinansowania na badania przemysłowe nie może być większa niż 50 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.

2. Wysokość dofinansowania na badania przedkonkurencyjne nie może być większa niż 25 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.

§ 79e. 1. W przypadku gdy realizowany projekt celowy, o którym mowa w § 79a ust. 1, jest zgodny z celami projektu lub programu przyjętego jako część obowiązującego europejskiego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju, wysokość dofinansowania może być zwiększona o 15 punktów procentowych.

2. W przypadku gdy realizowany projekt celowy nie jest zgodny z celami, o których mowa w ust. 1, wysokość dofinansowania może być zwiększona o 10 punktów procentowych, jeżeli:

1) badania są realizowane we współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi lub

2) wyniki badań są upowszechniane i publikowane.

§ 79f. W przypadku badań przemysłowych lub przedkonkurencyjnych prowadzonych przez małych lub średnich przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi wysokość dofinansowania może być zwiększona o 10 punktów procentowych.

§ 79g. Maksymalna wysokość dofinansowania wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 79e i 79f, nie może przekroczyć:

1) 75 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania na badania przemysłowe,

2) 50 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania na badania przedkonkurencyjne.

§ 79h. W przypadku łącznego prowadzenia badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć średniej ważonej wysokości dofinansowania na te badania.

§ 79i. 1. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych ocenia zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w § 79a ust. 1.

2. Zespół interdyscyplinarny podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania projektów celowych ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę oraz rekomenduje projekty do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, a także sporządza listę rankingową ocenionych wniosków wraz z uzasadnieniem oceny.

3. Wniosek oraz dokumentacja dotycząca zakwalifikowanych przez zespół interdyscyplinarny projektów celowych są przekazywane do Komitetu Sterującego SPO-WKP, w celu zatwierdzenia projektów celowych przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP.

§ 79j. Łączne dofinansowanie projektu celowego współfinansowanego ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę oraz ze środków funduszy strukturalnych nie może przekroczyć maksymalnej wysokości dofinansowania określonej w § 79g.

§ 79k. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych rekomendowane przez zespół interdyscyplinarny niezatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą SPO-WKP mogą być oceniane i kwalifikowane na podstawie § 70.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.