§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.131.1459

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.