§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.131.1459

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego, albo organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.",

b)
w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą" zastępuje się wyrazami "organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego",
c)
w ust. 4 wyrazy "Organ prowadzący szkołę" zastępuje się wyrazami "Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą",
2)
w § 9:
a)
w ust. 1:
w pierwszym zdaniu wyrazy "organ prowadzący szkołę" zastępuje się wyrazami "organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą",
w pkt 1 wyrazy "organu prowadzącego szkołę" zastępuje się wyrazami "organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jeżeli organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego,"

b)
w ust. 2:
w pierwszym zdaniu wyrazy "organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli" zastępuje się wyrazami "organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli",
w pkt 1 wyrazy "organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli" zastępuje się wyrazami "organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli,"

c)
w ust. 3:
w pierwszym zdaniu wyrazy "organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:" zastępuje się wyrazami "organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli, zespół oceniający w składzie:",
w pkt 1 wyrazy "organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli" zastępuje się wyrazami "organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jeżeli organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli nie sprawuje nadzoru pedagogicznego,"

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu."