Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.98.627

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 368 otrzymuje brzmienie:
"36836003800STAŁA

STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

RUCHOMA

cywilne

cywilne

cywilne"

2) po lp. 368 dodaje się lp. 368a w brzmieniu:
"368a38004200STAŁA

STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

cywilne

cywilne"

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 86, poz. 554.