Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych w postępowaniu sądowym. - Dz.U.1986.30.154 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych w postępowaniu sądowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.30.154

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 lipca 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 16 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 i z 1982 r. Nr 43, poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 kwoty "45 zł" i "75 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "150 zł" i "180 zł",
2)
w § 3 kwoty "150 zł", "110 zł" i "90 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "300 zł", "220 zł" i "200" zł,
3)
w § 15 kwoty "100 zł" i "300 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "300 zł" i "600 zł",
4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TARYFA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI

Lp.Określenie czynnościStawka w zł dla jednego biegłego
1Określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy500-2.000
2Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności600-2.000
3Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie czynu nierządnego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego400-800
4Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia

(w razie konieczności powtórzenia badania, stawkę podwyższa się o 100%)

700-1.000
5Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia600-2.000
6Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych, w zależności od warunków jej przeprowadzania, zakresu badań i stanu zwłok1.000-3.000
7Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych1.400-4.000
8Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy800-3.000
9Zbadanie stanu zdrowia psychicznego:
1) bez sporządzania pisemnej opinii400-900
2) w warunkach ambulatoryjnych1.000-2.000
3) wyłącznie na podstawie akt1.000-4.000
4) w warunkach obserwacji szpitalnej2.400-4.800
10Badanie psychologiczne
1) bez sporządzania pisemnej opinii400-900
2) w warunkach ambulatoryjnych1.000-2.000
3) w warunkach obserwacji szpitalnej2.400-4.800
11Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
1) bez sporządzania pisemnej opinii400-900
2) w warunkach ambulatoryjnych1.000-2.000
3) w warunkach obserwacji szpitalnej2.400-4.800

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA WYNAGRODZENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII MEDYCZNYCH I INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH ORAZ ZAKŁADÓW SŁUŻBY ZDROWIA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI

Lp.Określenie czynnościStawka w zł
123
1I. Badania laboratoryjne
1) Badanie krwi trzech osób w sprawach o ustalenie ojcostwa, poszerzone o

układy grupowe ACP, PGM, ESD

5.100
2) Badania wymienione w pkt. 1 - jednej osoby1.750
3) Badania dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P - trzech

osób - za każdy układ

550
4) Badania wymienione w pkt. 3 jednej osoby200
5) Badania dodatkowe HLA trzech osób9.000
6) Badania wymienione w pkt. 5 - jednej osoby3.125
2Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych250-4.000
3Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych400-6.000
4Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych:
1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą

widmową i innymi)

450-600
2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i

innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie

500
3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji

biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym

- w układzie ABO600
- za każdy następny układ grupowy250
4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu

powstania śladów

750
5) inne badania biologiczne: oznaczanie płci w śladach krwi i innych

substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów,

ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w

śladzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną

śladu biologicznego - na jednym dowodzie rzeczowym

1.000
5Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym900-1.200
6a) Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i

porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby

460-1.100
b) oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji

albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie -

jednej osoby

300-600
7Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.)600-2.100
8Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych:
1) bez strzałów próbnych600
2) ze strzałami próbnymi1000
9Badanie histologiczne wycinków z jednego narządu ciała200
10Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej):
1) badanie jakościowe200
2) badanie ilościowe450
111. Badanie krwi na obecność alkoholu:
1) metodą Widmarka300
2) za każdą inna metodę500-600
2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu przy użyciu nowych

technik badawczych (np. aparatu "Alcomat"’ lub "Alcotest")

600
121. Badanie narządów ciała na obecność trucizn:1)
1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badanie jakościowe1.400-1.800
2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe - stawka wymieniona w pkt. 1

ulega zwiększeniu o

700-2.200
3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe

badanie jakościowe

900-1.550
4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka

ulega zwiększeniu o

900-1.800
5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badanie jakościowe4.000-5.200
6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt. 5 - stawka

ulega zwiększeniu o

450-1.300
7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie

wielokierunkowego toku badań

5.600-6.400
8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych

w pkt. 7

900-6.4002)
9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej

w pkt. 8 - stawka ulega zwiększeniu o

450-2.200
2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn - ukierunkowane (tj. z

określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub także ilościowe

1.400-5.2002)
3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej

zidentyfikowania

700-5.2002)
13Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną500-1.500
14Badanie botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów)1100-2000
1II. Badania osób żyjących750-3.000
Określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy
2Ocena zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności650-2.400
3Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie czynu nierządnego itp.600-1.250
4Zbadanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawach przy dochodzeniu ojcostwa3.000
5Zbadanie stanu zdrowia psychicznego:
1) bez obserwacji szpitalnej1.200-2.800
2) łącznie z obserwacją i badaniami psychologicznymi2.000-8.000
6Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia900-1.200
(w razie konieczności powtórzenia badania nasienia stawkę podwyższa się o 100%)
1III. Badania sekcyjne900-3.000
Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia
2Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych w zależności od warunków jej przeprowadzania, zakresu badań i stanu zwłok1.500-4.500
3Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywana w warunkach wyjątkowo trudnych2.100-6.000
4Maceracja kości i ich rekonstrukcja
1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja1.600-4.800
(w razie maceracji kompletnego szkieletu stawka w górnej wysokości)
2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu1.500-2.100
1IV. Inne czynności1.000-3.000
Wydawanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy
2Sporządzanie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych:
1) za jedno ujęcie w technice czarno-białej (format 9 x 12 cm)200
2) za jedno ujęcie w technice kolorowej (format 9 x 12 cm)250
1) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów (lub materiałów) w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.

2) Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).