Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.8.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lutego 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1966 r. Nr 39, poz. 233) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1959 r. w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych (Dz. U. Nr 21, poz. 133) wprowadza się następującą zmianę:

w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Niezależnie od kwot określonych w ust. 3 do kosztów postępowania wlicza się:

1) w razie ukarania za wykroczenie o charakterze chuligańskim - koszty świadczeń pogotowia ratunkowego, udzielonych w związku z popełnieniem wykroczenia,

2) w razie spowodowania przez ukaranego niepotrzebnej czynności ze strony pogotowia ratunkowego - koszty tej czynności w wysokości 200 zł."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.