Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1573

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1209) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia";

2) w § 5:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania lub zakres pracy pisemnej z zadania z danej części egzaminu radcowskiego podlegającej ocenie w trybie art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu radcowskiego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.";

3) § 7a otrzymuje brzmienie:

"§ 7a. W latach 2012-2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.";

4) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej

Nazwisko ............................................................. Imiona ...........................................................

Data urodzenia .............................................................................................................................

Stanowisko służbowe....................................................................................................................

Pełniona funkcja ...........................................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy ...........................................................................................................

Miejsce zatrudnienia ....................................................................................................................

Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem specjalizacji, a w przypadku sędziów - wskazanie okresu orzekania w poszczególnych wydziałach sądów):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doświadczenie w pracy dydaktycznej:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dorobek naukowy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres do korespondencji

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu ............................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na powołanie do komisji odwoławczej

......................................................................................................

(data i podpis kandydata na członka komisji odwoławczej)