Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1614

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

Na podstawie art. 71f § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1135) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Podstawa ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej w latach 2013 i 2014";

2) § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. W latach 2013 i 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminów wstępnego oraz notarialnego jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 5 ust. 1.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.