Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1578

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Na podstawie art. 75e ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 945 i 949) § 22a otrzymuje brzmienie:

"§ 22a. W latach 2012-2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.