Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.260.2589

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 169) w załączniku do rozporządzenia "Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)" wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I "Objaśnienia wstępne" w części "Uwagi ogólne":
a) trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Zakres rzeczowy środków trwałych objętych grupą 0 określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).",

b) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Klasyfikacja uwzględnia aktualną definicję środka trwałego oraz obowiązujące akty prawne, tj.:

- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).";

2) w części II "Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje" w grupie 0 "Grunty":
a) w podgrupie 01 "Użytki rolne" po rodzaju 013 dodaje się rodzaje 014-016 w brzmieniu:

"014 Grunty rolne zabudowane,

015 Grunty pod stawami,

016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych",

b) nazwa podgrupy 07 otrzymuje brzmienie "Grunty pod wodami",
c) nazwa rodzaju 070 otrzymuje brzmienie "Grunty pokryte wodami powierzchniowymi",
d) w podgrupie 07 "Grunty pod wodami" po rodzaju 070 dodaje się rodzaj 071 w brzmieniu:

"071 Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych";

3) w części III "Szczegółowy podział środków trwałych":
a) grupa 0 - "Grunty" otrzymuje brzmienie:

"Uwagi szczegółowe

Grupa 0 - "Grunty" obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na tych terenach.

Melioracje, które w KRŚT'91 znajdowały się w grupie "Grunty", obecnie znajdują się w rodzaju 225 "Melioracje podstawowe" i 226 "Melioracje szczegółowe".

Schemat zaklasyfikowania gruntów według ich przeznaczenia użytkowego do podgrup i rodzajów został ustalony w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązanie
grupapodgruparodzajz KRŚT'91
12345
0GRUNTY
01Użytki rolne
010Grunty orne001x
Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się
do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi.
011Sady001x
Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2.000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice.
012Łąki trwałe001x
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone.
013Pastwiska trwałe001x
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.
014Grunty rolne zabudowane003x
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.
015Grunty pod stawami006x
Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego - z wyłączeniem jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych).
016Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych006x
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.

Rodzaj nie obejmuje:

- gruntów pod stawami - rodzaj 015.

02Grunty leśne
020Lasy002x
021Grunty zadrzewione i zakrzewione002x
Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte
drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 "Grunty orne".
03Grunty zabudowane i zurbanizowane
030Tereny mieszkaniowe003x
Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. Rodzaj nie obejmuje:
- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne

oraz inne budynki i urządzenia budowlane

służące produkcji rolniczej - rodzaj 014.

031Tereny przemysłowe003x
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo-składowe, bazy transportowe i remontowe itp.
032Tereny zabudowane, pozostałe003x
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt.
Rodzaj nie obejmuje:
- terenów mieszkaniowych - rodzaj 030,
- terenów przemysłowych - rodzaj 031.
033Zurbanizowane tereny niezabudowane003x
Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej.
034Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe003x
Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
035Użytki kopalne005
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin.
036Tereny komunikacyjne004
Rodzaj ten obejmuje:
- grunty zajęte pod: drogi krajowe,

wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w

osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe

do gruntów rolnych i leśnych oraz do

obiektów użyteczności publicznej; place

postojowe i manewrowe przy dworcach

kolejowych, autobusowych i lotniczych,

portach morskich i rzecznych i innych oraz

ogólnodostępne dojazdy do ramp

wyładowczych i placów składowych,

- tereny kolejowe (grunty zajęte pod

obiekty, budowle i inne urządzenia

przeznaczone do wykonywania i obsługi

ruchu kolejowego),

- inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte

pod: porty lotnicze i inne urządzenia

służące komunikacji lotniczej; urządzenia

portowe, przystanie, obiekty i budowle

służące komunikacji wodnej; naziemne

obiekty, budowle i urządzenia górskich

kolei linowych; torowiska tramwajowe poza

pasami ulic i dróg, a także obiekty i

urządzenia związane z komunikacją miejską;

urządzone parkingi poza lasami

państwowymi, dworce autobusowe; wały

ochronne wód przystosowane do ruchu

kołowego).

04Użytki ekologiczne
040Użytki ekologiczne009x
Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. Użytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
05Tereny różne
050Tereny różne009x
Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:

- grunty przeznaczone do rekultywacji (np.

nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska,

tereny po działalności przemysłowej i

górniczej oraz po poligonach wojskowych,

dla których właściwe organy zatwierdziły

projekty rekultywacji) oraz

niezagospodarowane grunty zrekultywowane,

- wały ochronne nieprzystosowane do ruchu

kołowego.

06Nieużytki
060Nieużytki009x
Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do użytków ekologicznych:
- bagna (błota, topieliska, trzęsawiska,

moczary, rojsty),

- piaski (piaski ruchome, plaże

nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy),

- naturalne utwory fizjograficzne (urwiska,

strome stoki, uskoki, skały, rumowiska),

- nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska

po wydobywaniu kopalin.

07Grunty pod wodami
070Grunty pokryte wodami powierzchniowymi006
Rodzaj ten obejmuje:
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,

- grunty pod wodami powierzchniowymi

płynącymi,

- grunty pod wodami powierzchniowymi

stojącymi.

Rodzaj nie obejmuje:
- gruntów znajdujących się pod wodami w

wyniku użytkowania urządzeń wodnych -

rodzaj 071.

071Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych
Rodzaj nie obejmuje:
- gruntów pod stawami - rodzaj 015,

- gruntów pod urządzeniami melioracji

wodnych szczegółowych - rodzaj 016,

- gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi

- rodzaj 070."

b) w grupie 1 - "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego" w części "Uwagi szczegółowe":
- w drugim akapicie wyrazy "(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.)." zastępuje się wyrazami "(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).",
- w trzecim akapicie wyrazy "(ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388, z późn. zm.)." zastępuje się wyrazami "(ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).",
c) w grupie 4 - "Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania":
- w podgrupie 41 rodzaje 410-417 otrzymują brzmienie:
Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
410Tokarki29.42.21x400,410
411Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki29.42.22x401,411
412Frezarki29.42.22x402,412
413Przecinarki i nakiełczarki29.42.3x403,413
414Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki29.42.3x404,414
415Szlifierki29.42.3x405,415
416Obrabiarki do uzwojeń i uzębień29.42.3x416
417Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane29.42.1x

29.42.2x

29.42.3x

417
- w podgrupie 42 rodzaje 420-429 otrzymują brzmienie:
Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
420Młoty i kuźniarki29.42.34x420
421Prasy do metali i tworzyw sztucznych29.42.34x421
Rodzaj nie obejmuje pras odlewniczych (maszyny formierskie), ujętych w rodzaju 516 - "Maszyny i urządzenia odlewnicze".29.56.23x
422Maszyny do gięcia i prostowania29.42.32x422
Rodzaj nie obejmuje maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblakarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, które ujęte są w rodzaju 532 - "Maszyny do wyrobów metalowych".29.42.33x

29.56.23x

423Nitownice29.42.3x423
Rodzaj nie obejmuje nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej - traktowanych jako sprzęt lub wyposażenie techniczne.
424Nożyce do metali i tworzyw sztucznych29.42.3x424
Rodzaj nie obejmuje zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, tj. posiadających nożyce, które należy zaliczać do grupy 5 - "Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty".29.56.23x
425Ciągarki29.42.3x425
Rodzaj nie obejmuje urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, a w tym rozwalcarek służących do zdejmowania rur z trzpienia objętych rodzajem 514 - "Maszyny i urządzenia hutnicze".
426Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn i lin29.42.3x426
429Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych29.41x

29.42x

29.43x

29.56.23x

429
- w podgrupie 48 rodzaje 483 i 484 otrzymują brzmienie:
Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
483Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali29.42.11x483
484Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu29.24.24x

29.43.20

484
Rodzaj 484 obejmuje:

- maszyny i urządzenia do spawania

łukowego,

- wytwornice acetylenowe służące do

wytwarzania i magazynowania

acetylenu stosowanego do spawania

gazowego, lutospawania,

podgrzewania, żłobkowania,

skorowania oraz do palników do

cięcia tlenem,

- urządzenia do łączenia metali przy

pomocy termitu służące do

ustalania położenia łączonych

elementów oraz ich wzajemnego

zwierania,

- zgrzewarki służące do trwałego

łączenia dwóch części metalowych,

- spawarki acetylenowe służące do

spawania gazowego blach cienkich,

- urządzenia do natryskiwania,

służące do nakładania powłok

metalowych (metalizowanych) lub

powłok z tworzyw sztucznych na

powierzchnię przedmiotu,

- urządzenia i aparaty do cięcia

gazowego.

W ramach rodzaju 484 zaklasyfikowano do zbiorów:

- 484-0 urządzenia do spawania i

napawania łukowego w ochronie

gazów oraz do spawania i napawania

plazmowego,

- 484-1 wytwornice acetylenowe,

- 484-2 urządzenia do łączenia

metali przy pomocy termitu,

- 484-3 zgrzewarki oporowe i

tarcicowe,

- 484-4 lutownice,

- 484-5 spawarki i zgrzewarki

acetylenowe (łącznie ze

specjalnymi),

- 484-6 maszyny i urządzenia do

natryskiwania,

- 484-7 specjalne maszyny i aparaty

do cięcia tlenem i łukiem oraz

procesów pokrewnych i aparatura

pomocnicza do spawania (cięcia)

łukowego i tlenowego,

- 484-9 inne maszyny, urządzenia i

aparaty do spawania, zgrzewania,

natryskiwania i cięcia.

Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów.

d) w grupie 5 - "Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty":
- w podgrupie 52:

- - rodzaje 520-524 otrzymują brzmienie:

Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
520Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego

Rodzaj 520 obejmuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego.

29.43.11x

29.52.12x

29.52.40x

520
Obiektem jest poszczególna maszyna i urządzenie, a mianowicie:

trak ramowy lub bezramowy (tarczowy), cyrkularka, cyrkularko-frezarka, cyrkularko-wiertarka, szlifierko-polerka, zdziernica pozioma lub pionowa, tokarka do kamienia, wiertarka do kamienia, kombajn do robót przygotowawczych lub wydobywania bloków kamiennych, kombajn do produkcji bloczków kamiennych oraz inne maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego.

W ramach rodzaju 520 zaklasyfikowano do zbiorów:
- 520-0 i 520-1 traki ramowe i

tarczowe,

- 520-2 cyrkularki,

- 520-3 szlifierki,

- 520-4 tokarki i wiertarki do

kamienia,

- 520-5 kombajny do robót

przygotowawczych,

- 520-9 inne maszyny oraz urządzenia

przemysłu kamieniarskiego.

W skład poszczególnych obiektów maszyn i urządzeń przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.
521Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego29.43.11x

29.52.40x

521
522Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego29.43.11x

29.52.40x

522
523Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego29.43.11x

29.52.40x

523
Rodzaj 523 obejmuje maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu. Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.
524Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu izolacyjnego i korkowego29.43.12x

29.56.25x

524

- - rodzaj 527 otrzymuje brzmienie:

Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
527Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła29.43.11x

29.56.25x

527
- w podgrupie 54 rodzaje 540-542 otrzymują brzmienie:
Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
540Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna28.62.10

28.62.20

29.43.12x

540
541Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek29.43.12x

29.56.22x

29.56.25x

541
542Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych29.43.12x

29.56.22x

29.56.25x

542
- w podgrupie 58 rodzaj 581 otrzymuje brzmienie:
Symbol KŚTWyszczególnieniePowiązania z:
grupapodgruparodzajPKWiUKRŚT '91
123456
581Maszyny do robót budowlanych29.41.11581
Rodzaj 581 obejmuje betoniarki, mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw, wibratory-wstrząsarki, stoły wibracyjne, wibratory zanurzeniowe buławowe, wibratory powierzchniowe i przyczepne, torkretnice, zacieraczki do tynków, maszyny do robót malarskich, podłóg oraz inne maszyny do robót budowlanych.29.52.40x
W ramach rodzaju 581 zaklasyfikowano do zbiorów:
- 581-0 maszyny do mieszania betonów

i zapraw,

- 581-1 maszyny do transportu

betonów i zapraw,

- 581-2 wibratory,

- 581-3 maszyny i aparaty do robót

wykończeniowych,

- 581-4 wibromłoty,

- 581-9 inne maszyny, urządzenia i

aparaty do robót budowlanych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz, o ile występują - silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych - fundament.
Nie należy zaliczać do rodzaju 581:

- przetwornic występujących przy

wibratorach przyczepnych, które

ujęte są w rodzaju 347 -

"Przetwornice prądu",

- sprężarek występujących przy

torkretnicach, które są ujęte w

rodzaju 444 - "Sprężarki".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.