§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.60.427

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania (Dz. U. Nr 222, poz. 2257) w § 3 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) suszarkę elektryczną, która jest odpowiednio wentylowana i skonstruowana w taki sposób, że jest możliwe ustawienie wytwarzanej przez nią temperatury z dokładnością do ± 1°C i szybkie jej regulowanie,".