Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.52.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 sierpnia 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

Na podstawie art. 21 § 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1961 r. w sprawie izb wytrzeźwień (Dz. U. Nr 21, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do izb doprowadza się i przyjmuje się osoby, które w stanie nietrzeźwości zachowaniem swoim zakłóciły spokój lub porządek publiczny albo dały inny powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, a także osoby znajdujące się w miejscu publicznym w stanie nietrzeźwości zagrażającym ich zdrowiu lub narażającym ich na inne niebezpieczeństwo.",

b) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) nakłanianie nałogowych alkoholików do prowadzenia leczenia odwykowego";

2) w § 12 ust. 2 pkt 3 skreśla się wyraz "ostrzyżenie";
3) w § 21:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. O każdym wypadku przebywania w izbie nieletnich osób zamieszkałych poza miastem będącym siedzibą izby oraz osób, których stan nietrzeźwości z uwagi na wykonywane czynności zawodowe może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzkie albo mienie w znaczniejszych rozmiarach, izba zawiadamia:

1) kierownictwo zakładu pracy, w którym osoba doprowadzona jest zatrudniona,

2) komitet blokowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby doprowadzonej, jeżeli nie pracuje ona najemnie,

3) kierownictwo szkoły (uczelni), do której osoba doprowadzona uczęszcza,

4) rodziców lub opiekunów albo władzę opiekuńczą, jeżeli osoba doprowadzona jest nieletnia.

2. W stosunku do innych osób doprowadzonych do izby - izba dokonuje zawiadomień, o których mowa w ust. 1, jeżeli osoba nietrzeźwa zostaje doprowadzona do izby po raz drugi i następnie w ciągu roku, z tym że o przebywaniu w izbie osób pracujących najemnie zawiadamia się zamiast kierownictwa zakładu pracy - organizację związku zawodowego działającą na terenie zakładu.",

b) dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymują kolejną numerację 3 i 4.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.