Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.152.1489

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Na podstawie art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Organy, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, bez wezwania, do nieodpłatnego sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano pojazd.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy i nabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby oraz datę nabycia pojazdu;

2) markę, typ i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika.";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy decyzji o:

1) pozwoleniu na budowę;

2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie odpowiednio kopii wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomień o:

1) pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2) wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego z użytkowania;

3) rozbiórce obiektu budowlanego;

4) zakończeniu budowy, co do których nie zgłoszono sprzeciwu.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana decyzja stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu.";

3)
użyte w § 2 w ust. 2, w § 3 w ust. 3, w § 7 w ust. 3, w § 8 w ust. 1, w różnych przypadkach i liczbie, wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
4)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ORD-TK

INFORMACJA O UMOWACH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO INNYCH OSÓB

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ORD-U

INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH Z NIEREZYDENTAMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ORD-W

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYM NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONANIA PRACY)

wzór