Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. - Dz.U.2011.206.1218 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.206.1218

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 1 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166) w załączniku nr 19 Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3)Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

ul. Jagiellońska 55,

03-301 WARSZAWA

-do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*) 70/157/EWG, 70/221/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 76/115/EWG, 77/389/EWG, 77/541/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/114/EWG, 94/20/WE, 95/28/WE, 96/27/WE, 96/79/WE, 2000/40/WE, 2001/85/WE(**), 2003/102/WE, 2005/64/WE, 2005/66/WE oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;
-do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ Nr 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 42, 44, 55, 58, 59, 61, 66, 67, 73, 79, 80, 90, 93, 94, 95, 97, 102, 110, 115 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.
b)
uchyla się pkt 4;
2)
odnośniki pod tabelą otrzymują brzmienie:

"(*) Z późniejszymi zmianami.

(**) Wyłącznie w odniesieniu do badania wytrzymałości konstrukcji pojazdów kategorii M2 i M3.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195 i Nr 205, poz. 1210.