§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. - Dz.U.2011.206.1218 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.206.1218

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2011 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166) w załączniku nr 19 Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3)Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

ul. Jagiellońska 55,

03-301 WARSZAWA

-do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*) 70/157/EWG, 70/221/EWG, 70/311/EWG, 70/387/EWG, 70/388/EWG, 71/320/EWG, 72/245/EWG, 74/60/EWG, 74/61/EWG, 74/297/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 76/115/EWG, 77/389/EWG, 77/541/EWG, 78/549/EWG, 78/932/EWG, 89/297/EWG, 91/226/EWG, 92/114/EWG, 94/20/WE, 95/28/WE, 96/27/WE, 96/79/WE, 2000/40/WE, 2001/85/WE(**), 2003/102/WE, 2005/64/WE, 2005/66/WE oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;
-do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ Nr 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 42, 44, 55, 58, 59, 61, 66, 67, 73, 79, 80, 90, 93, 94, 95, 97, 102, 110, 115 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.
b)
uchyla się pkt 4;
2)
odnośniki pod tabelą otrzymują brzmienie:

"(*) Z późniejszymi zmianami.

(**) Wyłącznie w odniesieniu do badania wytrzymałości konstrukcji pojazdów kategorii M2 i M3.".