Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.84.793

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3-7 otrzymują brzmienie:

"3) nie wykazują zmian organoleptycznych;

4) nie wykazują zapleśnienia;

5) nie występują żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilość grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5 % (m/m) partii grzybów;

6) zawartość zanieczyszczeń organicznych (ściółka, mech, igliwie) nie przekracza 0,3 % (m/m);

7) zawartość zanieczyszczeń mineralnych nie przekracza 1 % (m/m);",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wymagań odnoszących się do pieczarek uprawnych (hodowlanych) przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta w postaci świeżej stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji Nr 982/2002 z dnia 7 czerwca 2002 r. ustanawiającego normy rynkowe dla pieczarek hodowlanych (agaricus) (Dz. Urz. WE L 150 z 08.06.2002).",

c) w ust. 2:
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) zaczerwienie pierwotne nie przekracza 5 % (m/m);

3) nie stwierdza się zapleśnienia oraz obecności szkodników żywności;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zawartość zanieczyszczeń mineralnych nie przekracza 1 % (m/m);",

- dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie przekracza 0,3 % (m/m);

7) nie zawierają zanieczyszczeń organicznych pochodzenia zwierzęcego (odchody).";

2) w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) łuskwiak nameko - Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai Syn. Collybia nameko T. Ito Pholiota gultinosa Kawam. Kuehneromyces nameko (t. Ito) S. Ito;",

b) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) trufla zimowa - Tuber brumale Pico & Vitt;";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części A w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Grzyby suszone w postaci całych owocników, samych kapeluszy lub krajanki, płatków, grysiku lub mączki, sporządzone z kapeluszy łącznie z trzonami, których liczba nie może przekraczać liczby kapeluszy, jeżeli:",

b) w części B:
- w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych, mrożonych albo grzybów w solance lub blanszowanych po odsoleniu albo mieszaniny nie więcej niż trzech gatunków grzybów świeżych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;",

- ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Inne przetwory grzybowe, jeżeli do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych lub mieszaniny trzech gatunków grzybów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub półproduktów.";

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ATEST NA GRZYBY SUSZONE Nr ......

................, dnia .................

........................................

........................................

........................................

(imię i nazwisko lub nazwa i adres

przedsiębiorcy prowadzącego działalność

w zakresie przetwórstwa lub skupu

grzybów)

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do

obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów

spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora

grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 178 oraz z

2004 r. Nr 84, poz. 793),

w wyniku oceny przeprowadzonej w dniu .........................

stwierdzam, że dostarczone do oceny grzyby suszone:

w ilości ..... dag/kg (słownie: ..............................)

z gatunku .....................................................

w postaci samych kapeluszy, całych owocników, krajanki*)

w opakowaniu zbiorczym/jednostkowym*)

bez domieszki innych gatunków grzybów,

bez zapleśnień, zaczerwienia wtórnego i rozkruszka,

zawartość wody ...............................................,

pod względem przynależności gatunkowej, cech organoleptycznych

i oceny sanitarnej nie budzą zastrzeżeń i nadają się do obrotu.

Grzyby przeznaczone do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi

muszą być umieszczone w jednostkowych opakowaniach i

odpowiednio oznakowane - nazwa grzyba, nr atestu, rok.

Atest obejmuje partię badaną.

...................................

(podpis i pieczątka grzyboznawcy)

*) Właściwe podkreślić.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.