Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.30.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129) oraz art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 49, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) środki stanowiące zapłatę za prace wykonywane na podstawie umów lub zleceń;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Przy pracach wykonywanych na podstawie umów lub zleceń (ust. 1 pkt 1) zamawiający udziela instytutowi zaliczek w granicach 85% planowanego kosztu pracy, objętej umową lub zleceniem. Przy ustalaniu wysokości i terminów wypłat zaliczek należy kierować się:

1) harmonogramem robót i orientacyjną wysokością nakładów przewidzianych do poniesienia w związku z daną pracą w najbliższych okresach kalendarzowych,

2) stanem zaawansowania pracy oraz jej kosztami dotychczas poniesionymi.

1b. Zaliczki (ust. 1a) wypłacane w danym roku kalendarzowym nie mogą przy poszczególnych pracach przekraczać nakładów na te prace, zaplanowanych do poniesienia w tym samym roku, z tym że dodatkowo na prace kontynuowane w roku następnym oraz na prace rozpoczynane w roku następnym zaliczki mogą być wypłacone w IV kwartale danego roku w wysokości nie przekraczającej nakładów na te prace, zaplanowanych do poniesienia w okresie do końca I kwartału roku następnego.";

2) w § 6:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz "orientacyjną",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W instytucie będącym zakładem budżetowym obowiązek odrębnego sporządzania kalkulacji dotyczy wszystkich prac, dla których nie ustalono cen w trybie obowiązujących przepisów, a które wykonywane są na podstawie umowy lub zlecenia.";

3) w § 10 skreśla się ust. 2;
4) w § 12 ust. 2 i 3 wyrazy "5%" zastępuje się wyrazami "15%".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.