Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.18.127

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1972 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki.

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78), po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki (Dz. U. z 1966 r. Nr 8, poz. 49 i z 1971 r. Nr 21, poz. 197) wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 pkt 1 lit. b) dodaje się wyrazy "- 1972 r. - w wysokości 0,0277%".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r.