Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.26.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 czerwca 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78), po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. Nr 45, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 3 skreśla się końcowe wyrazy "oraz dodatnie różnice budżetowe",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwi ministrowie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, mogą wprowadzić obowiązek ustalania dyrektywnej rentowności jako:

1) stopy zysku, tzn. jako stosunku zysku (straty) z całokształtu działalności gospodarczej, a w uzasadnionych wypadkach również akumulacji finansowej (ust. 3), do sumy wartości środków trwałych i obrotowych,

2) rentowności przerobu.";

2) w § 4 ust. 4 po wyrazie "obrotowych" dodaje się wyrazy "bądź jako rentowności przerobu";
3) w § 18 pkt 3 dodaje się na końcu wyrazy "z wyjątkiem przedsiębiorstw przemysłowych podległych Śląskiemu Zarządowi Budownictwa Miejskiego w Katowicach".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.