Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.5.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1972 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu (Dz. U. z 1966 r. Nr 8, poz. 51 i z 1968 r. Nr 48, poz. 339) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "dyrektywnym wskaźniku" - należy przez to rozumieć ustalony przez jednostkę nadrzędną jeden z następujących wskaźników wynikających z zadań narodowego planu gospodarczego:

a) rentowności,

b) kwoty zysku,

c) wynikowego poziomu kosztów,

d) stopy zysku,

e) udziału kosztów w wartości produkcji",

b)
dotychczasowe pkt 5 i 6 skreśla się, a pkt 7 otrzymuje kolejną numerację 5;
2)
w § 4 ust. 1 skreśla się wyraz "rentowności";
3)
w § 6:
a)
wprowadza się nowy ust. 1 w brzmieniu:

"1. W przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego dodatkowy fundusz zakładowy tworzy się w zależności od stopnia osiągniętej poprawy planowanego zysku albo zmniejszenia planowanej straty. Stawki stanowiące podstawę do naliczania wysokości odpisów dodatkowego funduszu zakładowego za poprawę planowanego wyniku finansowego ustala Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Ministrem Finansów, na wniosek Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu uzgodniony z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego.",

b)
dotychczasowe ust. 1-3 otrzymują kolejne oznaczenie 2-4;
4)
w § 7 wyrazy "rzeczywistą rentowność wyższą od rentowności dyrektywnej" zastępuje się wyrazami "poprawę wskaźnika dyrektywnego";
5)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Jeżeli przedsiębiorstwa, o których mowa w § 7, zaplanują poprawę wskaźnika dyrektywnego i osiągną ją, fundusz zakładowy przypadający za osiągnięcie zaplanowanej poprawy wskaźnika dyrektywnego oblicza się według stawek podanych w tabeli (załącznik nr 2 do rozporządzenia), zwiększonych o 30%.

2. W razie przekroczenia planowanego wskaźnika dyrektywnego, o którym mowa w ust. 1, fundusz zakładowy, przypadający za to przekroczenie, oblicza się według stawek podanych w tabeli (załącznik nr 2 do rozporządzenia).";

6)
w § 9 ust. 1 i 2 wyrazy "dyrektywnej rentowności" zastępuje się wyrazami "wskaźnika dyrektywnego";
7)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. W zakładach wchodzących w skład przedsiębiorstw przemysłu mięsnego oraz przemysłu zbożowo-młynarskiego, prowadzących oprócz działalności przemysłowej także działalność w zakresie obrotu (skupu) i tuczu, tworzy się zasadniczy fundusz zakładowy w sposób określony w § 4.

2. W zakładach, o których mowa w ust. 1, dodatkowy fundusz zakładowy tworzy się:

1) w przemyśle mięsnym - w sposób określony w § 6 ust. 1,

2) w przemyśle zbożowo-młynarskim - w sposób określony w § 7.";

8)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tytule tabeli, w tabeli oraz w tekście objaśnień skreśla się wyrazy "rentowności".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do tworzenia funduszu zakładowego za rok 1971 i lata następne.