Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.48.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78), po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu (Dz. U. Nr 8, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "względnie przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniu (centrali).";
2) w § 11 ust. 3 pkt 2 wyrazy "2%" zastępuje się wyrazami "3,5%".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.