Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.52.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 maja 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 37, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 wyrazy "w 1996 r. wynosi 37,50 zł" zastępuje się wyrazami "w 1997 r. wynosi 43,12 zł";
2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Stawka równoważnika mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni mieszkalnej w 1997 r. wynosi dla kwater i lokali mieszkalnych:

1) wyposażonych w centralne ogrzewanie:

a) bez pieca kąpielowego - 9,10 zł,

b) z piecem kąpielowym - 9,70 zł,

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi - 11,40 zł."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.