§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.8.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na posiadanie kopii zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo na nabój niescalony stosuje się odpowiednio sprawdzian strzelecki, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu.";

2)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

1) ochrony osobistej - 500 zł,

2) sportowych - 800 zł,

3) kolekcjonerskich - 1.000 zł,

4) pamiątkowych - 400 zł,

5) szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 - 1.000 zł,

6) innych - 600 zł.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.";

3)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.