Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.8.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 grudnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na posiadanie kopii zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo na nabój niescalony stosuje się odpowiednio sprawdzian strzelecki, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu.";

2)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

1) ochrony osobistej - 500 zł,

2) sportowych - 800 zł,

3) kolekcjonerskich - 1.000 zł,

4) pamiątkowych - 400 zł,

5) szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 - 1.000 zł,

6) innych - 600 zł.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.";

3)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO

1. Strzelanie z broni palnej bojowej - pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu:

1) cel - tarcza TS-2,

2) odległość - 15 metrów,

3) ilość nabojów - 5 sztuk,

4) czas - 6 minut,

5) postawa - stojąca,

6) ocena - do zdania strzelania wymagane jest

uzyskanie co najmniej 25 punktów.

2. Strzelanie z broni palnej bojowej - pistoletów lub rewolwerów gazowych:

1) cel - tarcza TS-3a,

2) odległość - 10 metrów,

3) ilość nabojów - 3 sztuki amunicji ślepej,

4) czas - 60 sekund,

5) postawa - stojąca,

6) ocena - do zdania strzelania wymagane jest oddanie 3

strzałów przy wykazaniu poprawności ładowania,

odbezpieczania i zabezpieczania broni.

3. Strzelanie z broni palnej sportowej:

1) pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu oraz pistoletu centralnego zapłonu:

a) cel - tarcza TS-2,

b) odległość - 25 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 6 minut,

e) postawa - stojąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 30 punktów;

2) karabinka sportowego:

a) cel - tarcza TS-1,

b) odległość - 25 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 6 minut,

e) postawa - leżąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 30 punktów;

3) karabinu sportowego centralnego zapłonu:

a) cel - tarcza TS-2,

b) odległość - 300 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 8 minut,

e) postawa - leżąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 30 punktów;

4) gładkolufowej broni śrutowej:

a) cel - lecący rzutek,

b) ilość nabojów - 5 sztuk,

c) czas - 6 minut,

d) postawa - stojąca,

e) ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co

najmniej trzech rzutków.

Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza się na strzelnicy przystosowanej do wyrzucania rzutków.

4. Strzelanie z broni pneumatycznej sportowej:

1) pistoletu:

a) cel - tarcza TS-8/88,

b) odległość - 10 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,

e) postawa - stojąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 30 punktów;

2) karabinka:

a) cel - tarcza TS-7/88,

b) odległość - 10 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,

e) postawa - stojąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 30 punktów.

5. Strzelanie z broni alarmowej lub sygnałowej:

Ocenia się poprawność:

1) odbezpieczania i zabezpieczania broni,

2) ładowania i rozładowania broni,

3) oddania co najmniej jednego strzału.

6. Strzelanie z pistoletów maszynowych:

1) cel - tarcza TS-10,

2) odległość - 25 metrów,

3) ilość nabojów - 9 sztuk,

4) czas - 30 sekund, krótkimi 3 seriami,

5) postawa - boczna stojąca (trzymanie broni oburącz, kolba

wysunięta, rozłożony uchwyt przedni),

6) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 30 punktów.

7. Strzelanie ze strzelb powtarzalnych:

1) cel - tarcza TS-10,

2) odległość - 20 metrów,

3) ilość nabojów - 2 sztuki "Loftka",

4) czas - 60 sekund,

5) postawa - pierwszy strzał w postawie stojącej, drugi strzał w

postawie klęczącej,

6) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co

najmniej 8 przestrzelin w tarczy.