Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 5 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania polegającej na braku możliwości pobrania informacji zawartych w profilu kandydata na kierowcę, związanej z brakiem technicznych możliwości połączenia się z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, ośrodek egzaminowania:

1) przyjmuje od osoby egzaminowanej informację, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz informację o numerze PESEL tej osoby;

2) odbiera od osoby egzaminowanej oświadczenie zawierające informacje o:

a) nazwie organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę,

b) części egzaminu państwowego, jaka ma być przeprowadzona,

c) dacie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, której dotyczyło szkolenie, oraz numerze ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie, w którym było ono prowadzone,

d) kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy,

e) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy,

f) niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy,

g) posiadaniu zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, o ile jest wymagana,

h) posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,

i) zakresie, dacie wydania, terminie ważności oraz ograniczeniach zawartych w orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

j) zakresie, dacie wydania oraz terminie ważności zawartych w orzeczeniu psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - o ile jest wymagane;

3) informuje organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował ten profil, o przyjęciu osoby na egzamin państwowy oraz o kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy;

4) sprawdza prawidłowość wypełnienia dokumentów i weryfikuje je z dokumentem tożsamości;

5) po uzyskaniu od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę, potwierdzenia udostępnienia tego profilu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;

6) wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

7) informuje właściwego marszałka województwa o wynikającym z awarii systemu teleinformatycznego trybie postępowania.

5. W przypadku otrzymania od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie odmowy udostępnienia profilu kandydata na kierowcę lub informacji, że umieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dane i informacje nie pozwalają na przeprowadzenie egzaminu państwowego, ośrodek egzaminowania nie wyznacza terminu egzaminu.";

2)
w § 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

1) na listę osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

a) "P" - jeżeli wynik jest pozytywny,

b) "N" - jeżeli wynik jest negatywny,

c) "X" - jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;

2) do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym.";

3)
w § 35 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6, z tym że dokumenty i informacje przesyła się w formie papierowej.";

4)
w § 39 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dyrektor przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego w formie dokumentu papierowego zawierającego następujące dane i informacje:

1) numer profilu kandydata na kierowcę wydanego dla osoby egzaminowanej;

2) imię i nazwisko osoby egzaminowanej;

3) numer PESEL lub datę urodzenia osoby egzaminowanej w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

4) kategorie prawa jazdy lub pozwolenia, dla których był przeprowadzony egzamin państwowy;

5) wyniki egzaminów państwowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;

6) informację o egzaminatorze, który potwierdził wynik egzaminu państwowego.

1b. Do informacji, o której mowa w ust. 1a, dołącza się kopię oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82.