Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1465

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 5 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

Na podstawie art. 99 ust. 6 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kandydat ubiegający się o wydanie licencji lub uprawnienia lotniczego wpisywanego do licencji przystępuje do egzaminu:

1) teoretycznego - po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, oraz wymagań dotyczących ukończenia szkolenia lotniczego i posiadanej wiedzy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 albo art. 104 ust. 1a pkt 3 ustawy,

2) praktycznego - po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, oraz wymagań dotyczących ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadanej wiedzy i umiejętności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 albo art. 104 ust. 1a pkt 3 ustawy

- na podstawie wniosku o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego lub egzaminu praktycznego.";

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Kandydat może złożyć do przewodniczącego odwołanie w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia o wyniku egzaminu - odpowiednio teoretycznego albo praktycznego.";

3) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli odwołanie, o którym mowa w § 20, dotyczy wyniku egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego przeprowadzonego na ziemi przewodniczący w przypadku:

1) egzaminu teoretycznego prowadzonego w formie pisemnej z zastosowaniem arkusza egzaminacyjnego oraz egzaminu praktycznego prowadzonego na ziemi - zarządza przeprowadzenie egzaminu komisyjnego z udziałem dwóch innych egzaminatorów;

2) egzaminu teoretycznego prowadzonego z zastosowaniem techniki komputerowej - powołuje zespół weryfikacyjny składający się ze specjalistów w danej dziedzinie lub egzaminatorów w celu weryfikacji merytorycznej zasadności odwołania.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku odwołania od wyniku egzaminu teoretycznego przeprowadzonego z zastosowaniem techniki komputerowej, zespół weryfikacyjny rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego złożenia do przewodniczącego.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).