Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji... - Dz.U.1996.127.599 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.127.599

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 października 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202 i z 1995 r. Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym (Dz. U. Nr 20, poz. 81), w § 19 w ust. 2 kropkę umieszczoną na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zbiorniki przenośne i zbiorniki bezciśnieniowe - powinny posiadać zaświadczenie wydane przez organ dozoru technicznego, uprawniające do napełniania (opróżniania) zbiorników określonego rodzaju (typu urządzenia), kategorii gazu lub cieczy oraz metody napełniania zbiorników na gazy skroplone."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.