Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.162.1131

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. z 1989 r. Nr 1, poz. 3 i z 1990 r. Nr 89, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 1:
-
lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

"c) zbiorniki stałe o iloczynie nadciśnienia i pojemności wyższym od 0,005 MPa x m3, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo do prowadzenia w nich procesu technologicznego pod ciśnieniem wyższym od 0,05 MPa, w tym również stabilizatory pary oraz wymienniki ciepła i wytwarzacze pary, tj. zbiorniki złożone z dwóch lub więcej przestrzeni oddzielonych ściankami, przeznaczone do wymiany ciepła między przepływającymi czynnikami,

d) zbiorniki o pojemności powyżej 350 cm3, przenośne i transportowe, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów, zmieniające miejsce między napełnianiem i opróżnianiem, z wyłączeniem zbiorników do napojów gazowanych,"

-
w lit. f) skreśla się wyrazy "w blokach energetycznych",
-
dodaje się lit. g) w brzmieniu:

"g) rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25 wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przeznaczone do:

- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,05 MPa,

- cieczy, których pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze mają nadciśnienie niższe niż 0,05 MPa, jeżeli iloczyn nadciśnienia cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 200 MPa x mm,"

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki ciśnieniowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,05 MPa, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 0,3 MPa, a temperatura zapłonu nie wyższa niż 61°C, oraz przewozu tych materiałów, dopuszczonego na podstawie odrębnych przepisów,"

c)
w pkt 3 dodaje się lit. j) w brzmieniu:

"j) dźwigniki przeznaczone do przemieszczania ładunków w pionie za pośrednictwem sztywnego elementu,"

d)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przenośniki, tj. środki transportu o zasięgu ograniczonym i ruchu ciągłym, przeznaczone do przemieszczania osób lub materiałów niebezpiecznych w pionie, w poziomie, w pionie i poziomie, pod kątem lub o ruchu obrotowym, a w szczególności:

a) przenośniki kabinowe i krzesełkowe,

b) schody ruchome,

c) chodniki ruchome,"

e)
w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

"7) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

8) urządzenia do morskich prac podwodnych,

9) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.";

2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Specjalistycznemu dozorowi technicznemu organów wojskowego dozoru technicznego podlegają urządzenia techniczne zainstalowane lub użytkowane na terenie wojskowych obiektów zamkniętych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz urządzenia techniczne o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, zainstalowane lub użytkowane w jednostkach wojskowych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.99.1160) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.117.1232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2000 r.