Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 29 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 88 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz. U z 1995 r. Nr 30, poz. 155 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1996 r. Nr 2, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 w ust. 1 wyrazy "12 zł" zastępuje się wyrazami "20 zł";
2) w § 19:
a) w pkt 1 wyrazy "12 zł" zastępuje się wyrazami "20 zł",
b) w pkt 2 wyrazy "24 zł" zastępuje się wyrazami "38 zł",
c) w pkt 3 wyrazy "44 zł" zastępuje się wyrazami "70 zł",
d) w pkt 4 i 5 wyrazy "72 zł" zastępuje się wyrazami "115 zł",
e) w pkt 6 wyrazy "24 zł" zastępuje się wyrazami "38 zł";
3) w § 21:
a) w pkt 1 wyrazy "7 zł" zastępuje się wyrazami "11 zł",
b) w pkt 2 wyrazy "10 zł" zastępuje się wyrazami "16 zł",
c) w pkt 3 wyrazy "15 zł" zastępuje się wyrazami "24 zł",
d) w pkt 4 wyrazy "2 zł" zastępuje się wyrazami "3 zł".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.