Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.8.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 26 lutego 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 1975 r. Nr 14, poz. 82 i 1976 r. Nr 37, poz. 221) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 skreśla się wyrazy: "produkowanych przez jednostki podległe Ministrowi Rolnictwa",
2)
w § 3:
a)
w ust. 1:
w pkt 5 po wyrazach: "konstrukcji budowlanych" dodaje się wyrazy: "i rozprzestrzeniania się ognia",
dodaje się nowy pkt 8 w brzmieniu:

"8) ocenę właściwej jednostki projektowo-badawczej w sprawie przydatności elementu lub konstrukcji budowlanej dla typowych systemów konstrukcyjno-montażowych",

dotychczasowe pkt 8-10 otrzymują numerację 9-11;
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy zakupie z importu materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych nie stosowanych dotychczas w kraju zamawiający przed dokonaniem zamówienia w jednostce handlu zagranicznego jest obowiązany uzyskać opinię właściwej jednostki, wymienionej w § 1, o przydatności oraz zakresie stosowania takich materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych oraz przedstawić, w porozumieniu z jednostką handlu zagranicznego, właściwą do zawarcia kontraktu, odpowiednie dane techniczne niezbędne do wydania opinii".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.